Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Zienswijze Woonvisie 2022-2026

College van B&W van de gemeente Laarbeek
Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Mariahout, 4 december 2021,


Onderwerp: zienswijze Woonvisie 2022-2026,
Wonen in het kleinste dorp
van Laarbeek

Geacht college,

Bij email van 11 november jl. hebben wij het concept van Wonen in Laarbeek, Woonvisie 2022-2026
ontvangen met de vermelding, dat deze concept-woonvisie met ingang van 10 november tot 6
december ter visie ligt en dat gedurende deze termijn desgewenst een zienswijze ingediend kan
worden, welke dan bij de vaststelling van de Woonvisie 2022-2026 wordt betrokken.

Vooraf willen wij er opnieuw op aandringen, dat wij een fysiek exemplaar ontvangen en dat in Het
Buurthuis, de huiskamer van Mariahout, een exemplaar ter visie wordt gelegd.
Het bestuur van Zorg om het dorp (ZOD) stelt het op prijs, dat wij deze concept-woonvisie in elk
geval per email toegestuurd krijgen. Woningbouw, woningsplitsing, cpo-projecten, tiny houses,
mogelijkheden om een betaalbare woning te verkrijgen zijn immers heel actuele thema’s, landelijk,
maar ook in onze gemeente en zeker ook in Mariahout

Wij hebben de concept-woonvisie 2022-2026 met belangstelling doorgenomen en kunnen ons in
grote lijnen vinden met de gepresenteerde beleidsvoornemens.
Het bestuur van ZOD wil wel uitdrukkelijk enkele belangrijke punten naar voren brengen, die voor
het wonen en in meer algemene zin van grote betekenis zijn voor het behoud van de leefbaarheid
van Mariahout.
Wij dringen er dan ook op aan om deze op te nemen in de definitieve Woonvisie 2022-2026,
voorzover deze nog niet opgenomen zijn.
Deze zijn onderstaand vermeld.
** In de concept-woonvisie wordt gesteld, dat de gemeente Laarbeek tot 2035 slechts een zeer
beperkt aantal extra woningen mag bouwen, en wel met name in Aarle-Rixtel en Lieshout.
Voor Mariahout kan momenteel nog slechts een beperkt aantal woningen gebouwd worden in het
plan De Hoge Suute. Over enige jaren is er in ons dorp geen ruimte meer voor de bouw van
woningen in een nieuw plan.
Zowel tijdens de gemeentelijke informatieavond van 15 september, de raadsvisitatie van 19 oktober
als tijdens de vaststelling van de programmabegroting 2022 van de gemeente op 11 november
hebben wij gewezen op de dringende noodzaak om in Mariahout extra te bouwen vanwege de
dreigende achteruitgang van de leefbaarheid. Er moeten nú stappen gezet worden om een flink
aantal woningen te kunnen bouwen in of aan de rand van het dorp. Het opstarten van een nieuwe
locatie voor extra woningen in Mariahout moet op heel korte termijn een aanvang nemen.
** Wij onderschrijven dat vooral moet worden ingezet op kleinere en betaalbare woningen met
name voor starters en senioren. Voor Mariahout geldt dit vooral voor koopwoningen.
** Terecht wordt in de concept- woonvisie 2022-2026 geconstateerd, dat de woningmarkt voor
starters nauwelijks nog toegankelijk is, ook niet voor het bouwen via een CPO-project. De
gemeenteraad zou in deze een essentiële bijdrage kunnen leveren door de starterslening te
verhogen tot een maximum van € 300.000.
** Uit de zeer geslaagde en druk bezochte informatieavond door en voor jonge woningzoekenden uit
ons dorp op 8 november is gebleken, dat er op korte termijn flinke belangstelling is voor realisatie
van een CPO-project in ons dorp. Wij zijn van mening, dat de gemeente hier zoveel als mogelijk
medewerking aan moet verlenen. Datzelfde geldt voor de mogelijke bouw van een aantal tiny houses
in de kernrandzone van ons dorp.
** Wij onderschrijven de wenselijkheid van het genoemde speerpunt:
Voorkeur grondgebonden maar ook mogelijkheden benutten voor gestapelde bouw\appartementen,
waarbij omvang en hoogte passend moet zijn bij directe omgeving. Indien hiervoor plannen worden
ontwikkeld in Mariahout dan gaan wij er van uit, dat tijdig vooraf contact wordt opgenomen met het
bestuur van ZOD. Wij willen hierbij als voorwaarde stellen de aanwezigheid van een lift, balkon en
betaalbaarheid en geschiktheid voor een mix van jonge woningzoekenden en senioren.
** Wij onderschrijven, dat het begrip wonen en zorg een onderwerp is dat meer aandacht
moet krijgen. Dat mensen langer thuis willen en vaak ook moeten, betekent ook iets voor de
leefomgeving. Meergeneratiewoningen en levensloopbestendige woningen kunnen
daadwerkelijk in ons dorp een positieve bijdrage leveren om mensen zo lang mogelijk
zelfstandig te kunnen laten wonen.
** Wij onderschrijven ten aanzien van de betaalbaarheid van nieuwbouw van woningen het
speerpunt over nieuwbouw van koop- en huurwoningen.

Vanzelfsprekend zijn wij bereid om desgewenst een en ander toe te lichten, maar duidelijk is, dat de
gemeente prioriteit moet geven aan de bouw van een flink aantal woningen te kunnen bouwen in of
aan de rand van het dorp. Het opstarten van een nieuwe locatie voor extra woningen in Mariahout
moet op heel korte termijn een aanvang nemen.


Met vriendelijke groet,
Zorg om het dorp Mariahout,


Ria Lindeman, voorzitter Henk Hulsen, secretaris

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2024 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram