Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Wandelroutes rondom Mariahout

Wandelroutes Mariahout

Twee nieuwe wandelroutes staan op de vernieuwde wandelrouteborden NO en ZW al genoemd maar worden in fase 2 voltooid.  De historische wandelroute ‘Pioniersdorp’ loopt door het dorp en wordt uitgezet door het plaatsen van borden met namen en QR-codes; zo kan men zich digitaal verdiepen in de achtergrondinformatie. Deze route komt uitgebreid op het nog te vervangen grote bord bij de kerk te staan.
In de Boerdonkse Kampen waar ‘boerenbedrijven in transitie’ recreatie nog beter op de kaart zetten wordt de route ‘Rondje Bosboerderij’ voltooid.

Torrevenroute :
- 6,5 km. Rondje thema 'Water'

- 7,5 km. Vanaf Rooijseweg/Trimbaan
- 8,9 km. Vanaf de kerk in Mariahout
Deze mooie route loopt langs vennen, poelen en sloten en doet de slogan
van de gemeente Laarbeek 'Waterpoort van de Peel' alle eer aan. Langs de
oevers en in de bossen is een zeer diverse vegetatie zichtbaar.
Het Torreven, ontstaan na de ijstijd, is een van de vele pareltjes op deze route. Bijzonder is ook het kunstwerkje geplaatst aan dit ven.

Pelgrimsroute:
- 4,0 km. Om Mariahout West, langs Kruisbeeld en Torreven
- 0,6 km. In het 'Groene Hart'. Start op het kerkplein van Mariahout en wandel door het 'Groene Hart' met diverse monumenten. Bezoek de Lourdesgrot, het Processiepark met de beelden Maria Boodschap, Madonna met het Kind, Bernadette* en de Gekroonde Maagd*. Op het R.K. kerkhof zijn ook een tweetal oorloggraven en Kruisbeeld* aanwezig. De O.L.Vr. van Lourdeskerk met pastorie staat op de monumentenlijst en in de kerk is een F.C. Smits-orgel* (1866) te bezichtigen. Evenals schilderijen van M. Roestenburg.
(* Monument volgens Rijksdienst 'Cultureel Erfgoed'.)

Bosvenroute 2,5 km.
Deze route start in het Bosven, net voorbij de manege en huis nr. 7. Dit laag
gelegen gebied stond vroeger vaak lange tijd onder water, maar door de
huidige goede afwatering is dat verleden tijd. De route loopt door het bos
van Brabant Water en u wandelt ook langs natuurgebied 'de Mosbulten'.
Dit is een afgegraven, waterrijk veenmosgebied, dat veel verschillende
watervogels lokt en voor korte of langere tijd een verblijf biedt.

Mosbultenroute 3,5 km.
Staatsbosbeheer beheert deze route die is uitgezet nabij natuurgebied
'de Mosbulten'. Eeuwenlang groeide veenmos op bulten met natte heide. Na
afgravingen voor brandstof - turf - is de laatste jaren een natuurgebied
ontstaan met een afwisselend cultuurhistorische patroon van greppels,
singels, bosjes en graslanden. Bij de twee oorspronkelijke vennen die zijn
samengevoegd, kan men door de kijkwand diverse watervogels zien. Een
zeer geliefde plek voor vogelaars.

Ommetje West 5 km.
Het door het Ommetje ingesloten gebied is 50 ha en kenmerkend zijn bos, ven en weidelandschap, omzoomd door struweel voor tal van vogels. Vooral het Torreven nodigt uit voor een moment van rust. Let op de platanen langs de wegen die een herinnering vormen aan de Mariahoutse pioniers, die in het begin van de vorige eeuw, een heidegebied omvormden tot een cultuurlandschap.

Ommetje Zuid 5,5 km.
Het door het Ommetje ingesloten gebied is 48 ha en kenmerkt zich landschappelijk door nog kleinschalige elementen als knotwilgen en kleine houtwallen in een mengeling van akkerbouw en weiland. De wandeling voert naar de uitzichttoren op het Keelgras en wordt gemarkeerd door een populieren landschap. De namen van de wegen verwijzen naar de vennen die hier oorspronkelijk lagen.

Ommetje Oost   5,0 km s
Het door het Ommetje ingesloten gebied is 90 ha. Ommetje Oost kenmerkt zich landschappelijk door het, voor huidige begrippen, kleinschalig landschap waar akkerbouw en bos de boventoon voeren. Op de kleinere percelen zit hier en daar een hobbyboer waardoor variatie in begroeiing toeneemt. De Kontloop en de Heieindseloop vormen de blauwe lijn van dit gebied. De route loopt dan ook zoveel mogelijk langs deze wateren. Evenals langs het voormalige Mortelven en Heiven, welke mogelijk in de toekomst in ere hersteld worden.

D'n Erpse Pad
- 6,0 km. MOB-complex naar Zuid-Willemsvaart
- 1,5 km. Aanlooproute: P Kerk Mariahout naar MOB-complex
- 8 of 12 km. Terugweg naar P Kerk in Mariahout
Heemkundekring 't Hof van Liessent' is de initiatiefnemer van deze wandelroute, welke loopt over een Midden Brabantse dekzandrug (gevormd na de ijstijd;10.000 jaar geleden). Het pad vormde, in de vroege Middeleeuwen, de verbinding tussen Son en Erp. Het MOB-complex, op de Paalberg bij Mariahout en de Zuid-Willemsvaart bij Beek en Donk, doorkruisen het oorspronkelijke pad. Ze vormen daarmee het begin en eindpunt van deze route.

- 8 Wandelroutes ten noordoosten van Mariahout
Inleiding
Lieshoutse Bossen en Boerdonkse Kampen
Anders dan deze titel doet vermoeden liggen beide gebieden in Mariahout (gem. Laarbeek). De Lieshoutse Bossen (of Heide) ten noorden van Mariahout (voorheen gem. Lieshout) is een jong heideontginningsgebied waar vooral grove dennen en sparren voorkomen, evenals de rijen beuken langs de in ere herstelde wandelroute ’D’n Erpse Pad’. Dit pad loopt over de Midden-Brabantse dekzandrug (gevormd na de ijstijd; 10.000 jaar geleden). Door het opwaaiende dekzand ontstonden droge gedeelten in de moerassige en vennenrijke omgeving. Doordat planten grip op het zand kregen ontstond er reliëf in het landschap. Over het verhoogde gedeelte was hier in het verleden al verkeer mogelijk. Het oorspronkelijke pad vormde, in de vroege Middeleeuwen, de verbinding tussen Son en Erp. Nadat in de 19e eeuw de Zuid-Willemsvaart was gegraven werd de Erpse pad verlegd naar het veer richting Boerdonk.
D’n Erpse Pad passeert ook de Boerdonkse Kampen, een gebied dat oorspronkelijk bij Boerdonk hoorde maar later door Lieshout werd aangekocht. Al in de 15e eeuw kwam dit gebied in handen van particulieren die op de hoge droge gebieden de eerste boerenbedrijven stichtten.

Janmiekesroute   4,8 km
Deze route start aan de Hei nr. 15 bij biologische boerderij de Janmiekeshoeve. Hier streeft de familie Heesakkers een geïntegreerde bedrijfsvoering met de natuur na. De wandeling voert langs een wisselend landschap met een grote diversiteit aan planten en dieren. De Heieindseloop welke men over het bruggetje passeert ligt ten zuiden van de dekzandrug en loopt door het oorspronkelijk oerstroomdal. Lopend over de route passeert men Ommetje Oost. Ook kan men een uitstapje maken naar de weidevogelpoel en het Janmiekesven.

Boerdonkse Kampen Buitenom   4,6 km
Deze route is grotendeels verhard. Allereerst loopt u door buurtschap ‘De Hei’. U vervolgt de route linksaf via een zandpad. Hier passeert u een bosperceel dat in de volksmond ‘Het Hertenkamp’ wordt genoemd. Goed zichtbaar zijn hier de rabatten. Deze langwerpige ophogingen, gelegen tussen greppels, maakten beplanting met bomen mogelijk in dit natte gebied. De route wordt voortgezet over de Schaapsdijk waar u uitzicht heeft op bosgebied ’t Geregt. Komend bij de Lieshoutse Bossen kan de afslag worden genomen (0,3 km) naar het infobord bij B&B ‘in de Hei’.
De route Boerdonkse Kampen Buitenom is in te korten en uit te breiden met onderstaande 4 routes:

Boerdonkse Kampen Binnendoor   0,9 km
Op deze route maakt u een doorsteek via een lindelaan, een bosperceel en landbouwgronden van de Janmiekeshoeve. De lager gelegen heidevelden zijn pas begin 1900 ontgonnen door Johan Heesakkers en zijn broers. Aan het einde van deze binnendoor route sluit u aan op ‘Boerdonkse Kampen Buitenom’. Door de variatie in natuur en landbouwcultuur is deze doorsteek van harte aanbevolen. Let op: de route is maar in één richting uitgezet.

Janmiekesvenroute   0,65 km
De grond waarover deze korte route loopt, is sinds 1486 in particulier bezit. In 1781 kocht Peter Jan Dirks de boerderij met bijbehorende gronden. Hij is een voorvader van de huidige bewoners van de Janmiekeshoeve, de familie Heesakkers. Door de weilanden komt u uit bij een bosje. Hier is het oorspronkelijke microreliëf nog aanwezig, ontstaan door stuifzand. Geniet van een rustmoment bij het Janmiekesven.

Heen en weertje weidevogelpoel   0,4 km
Vanaf het uitzichtpunt (picknicktafel) kijkt u uit over het Ruitersbroek. De overlevering vertelt dat in dit laag gelegen beekdal de soldaten van Napoleon aan het begin van de 19e eeuw hun paarden lieten grazen. De in 2013 aangelegde weidevogelpoel trekt het hele jaar diverse vogels.

t Geregt   Advies wandelroutenetwerk 15-14-11-10-15 =   5 km     
Grenzend aan Mariahout (Laarbeek) ligt ’t Geregt/Lijnt (Meierijstad). Hier loopt parallel aan het kanaal een breed bospad (richting nr. 14) welke vroeger gebruikt werd als binnendoor pad van Beek en Donk naar Veghel. De oude eiken geven het huidige zandpad een laanachtig karakter. De benaming  ’t Geregt’ verwijst naar de plaats waar, tot eind 18e eeuw, gerechtelijke straffen werden voltrokken. Er stond een galg (kaart 1752) bij de prehistorische grafheuvel (zie nr. 11) Deze heuvel heeft een middellijn van 15 meter en een hoogte van ongeveer 80 centimeter. Dit punt diende tevens als grenspunt tussen Veghel, Lieshout en Erp (1311 erkend). Ten zuidwesten van de grafheuvel zijn nog stuifduimen zichtbaar van de dekzandrug

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2022 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram