Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Zorg om het Dorp spreekt in bij raadsvergadering

Zorg om het Dorp heeft tijdens de raadsvergadering van 11 november 2021 gebruik gemaakt van haar spreekrecht. Dit is gedaan door Henk Hulsen, secretaris van Zorg om het Dorp. Hieronder de tekst van het betoog.

Namens Zorg om het dorp als dorpsraad Mariahout wil ik graag gebruik maken van het spreekrecht tijdens het vragenhalfuurtje en wel op agendapunt 8: Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2022.
Daarbij wil ik 2 voor Mariahout heel belangrijke onderwerpen aansnijden.

Voordat ik dat doe moet ik eerst even een procedurele opmerking maken.
De programmabegroting is op 12 oktober door B&W vastgesteld, maar is niet in commissieverband door u behandeld.
U hebt als raadsleden en raadsfracties nu niet de gelegenheid om hetgeen ik naar voren breng met uw achterban vooraf te bespreken.
Ik heb er echter alle vertrouwen in, dat u als gemeenteraad, raadslid of raadsfractie kunt instemmen met hetgeen ik naar voren breng en er ook echt werk van maakt.

Het eerste onderwerp betreft de dringende noodzaak om de toenemende aantasting van de leefbaarheid van Mariahout een halt toe te roepen.
In de programmabegroting 2022 is het volgende te lezen:
Op blz.23 staan onder de kop 3 woon- en leefklimaat deze speerpunten:
Wat willen we bereiken?
3.01 Wij stemmen woningbouw af op de vraag naar woningen op zowel de lange als korte termijn.
3.02 Wij hanteren het uitgangspunt van een evenredige verdeling van woningen over de kernen en de komende periode geven wij daarom prioriteit aan woningbouw in de kernen Aarle-Rixtel en Lieshout

Op blz. 111 staat onder uitvoering van het Grondbeleid voor Mariahout alleen maar: bestemmingsplan Hoge Suute verwachte einddatum 2026. Verder helemaal niets. Nergens enig perspectief voor Mariahout

Woningbouw in Mariahout heeft dus blijkbaar geen enkele prioriteit.

Dit, terwijl het behouden van de leefbaarheid van ons dorp vraagt om regelmaat van bouwen voor jongeren en senioren. De bouw van behoorlijke aantallen betaalbare starters- en levensloopbestendige huizen, is zowel op korte als op de wat langere termijn een echte must. Er moeten nu beslissingen genomen worden over de plekken, waar binnen afzienbare tijd gebouwd kan worden binnen de kom van ons dorp en het bouwen in de kernranden. Dat moet nu echt opgenomen worden.
 
Op blz. 42 lezen we onder de kop 5 Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs het volgende:
De afbouw van zorginstellingen en toename van het aantal ouderen, maakt dat meer mensen met een fysieke of mentale beperking langer in de kernen blijven wonen en zo zelfstandig mogelijk mee kunnen blijven doen. Dit vraagt om een zorgvuldige inrichting van de openbare ruimte, zodat gemeentelijke gebouwen en noodzakelijke voorzieningen (o.a. winkels, horeca) herkenbaar, bereikbaar en toegankelijk zijn, ik herhaal ……noodzakelijke voorzieningen (o.a. winkels, horeca.) herkenbaar, bereikbaar en toegankelijk zijn.

Heel mooi verwoord, maar eerst moet er staan aanwezig zijn in een dorp.

Verder lezen we op blz. 43 over Accommodaties het volgende:
In Laarbeek is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in voorzieningen in álle dorpen, waardoor er een uitstekend niveau aan sociale, culturele en educatieve voorzieningen aanwezig is. Dit willen we naar de toekomst toe ook zo behouden. Wordt hierbij ook gedacht aan Mariahout is de vraag? 

In de huidige programmabegroting zijn nergens financiële middelen opgenomen om de leefbaarheidsproblematiek in Mariahout aan te gaan pakken.
Het lijkt er heel sterk op, dat het plan om Mariahout aardgasvrij te maken een grotere prioriteit heeft dan het bouwen om het voortbestaan van het dorp te garanderen!

Voorzitter, leden van de gemeenteraad,
Het is duidelijk, dat de toenemende aantasting van de leefbaarheid van Mariahout totaal geen aandacht krijgt in de programmabegroting en dat er nauwelijks of geen plannen zijn om deze aantasting van de leefbaarheid in ons dorp een halt toe te roepen.
Tijdens de raadsvisitatie van 19 oktober heeft u allemaal ervaren, dat de huidige situatie om directe actie vraagt. Van veel kanten en heel breed gedragen werd toen door verenigingen en organisaties aangegeven, dat het echt 5 voor 12 is.
Mariahout dreigt een dood dorp te worden, de horeca en winkels verdwijnen of zijn al niet meer aanwezig, het voortbestaan van de school moet gewaarborgd blijven (het aantal leerlingen van de school is al gedaald van 250 naar 150) en het verenigingsleven heeft het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden en over enkele jaren kan er niet meer gebouwd worden.

Er moeten stappen gezet worden om een flink aantal woningen te kunnen bouwen in of aan de rand van het dorp.
Uit de mede door en voor jonge Mariahoutse woningzoekenden gehouden informatieavond van maandag jl. kwam duidelijk naar voren, dat er grote behoefte is en dat men snel aan de slag wil.

Leden van de gemeenteraad,
Het is aan u om dit op te pakken en dan bedoel ik niet, dat elke partij in het komende verkiezingsprogramma als belofte heeft staan, dat de leefbaarheid van Mariahout behouden moet blijven.
Nee, moet actie ondernomen worden. moet ruimte gevonden en/of gemaakt worden in de programmabegroting 2022 voor de inzet van een professional, een deskundige, een contact-manager of welke andere naam daaraan gegeven wordt.

In elk geval moet het een sterke persoonlijkheid zijn met een 4-ledige functie:
a. weet welke juridische en andere knelpunten, belemmeringen en hindernissen zoals vigerende en/of slapende milieucirkels, precieze eigendomsverhoudingen, enz. er zijn bij de ontwikkeling van mogelijke bouwlocaties, winkels en horeca
b. én de mogelijkheden kansen voor ontwikkeling ziet
c. én goede contacten heeft en de weg weet binnen de regio, provincie, subsidieverstrekkers en andere instanties
d. én hierbij het vaste aanspreekfiguur voor iedereen vormt.

U denkt wellicht, dat de inzet van zo’n professional, zo’n contact-manager erg zinvol en ook nodig is, maar vraagt zich wel af of hiervoor wel ruimte is in de programmabegroting 2022. In dit verband wil ik u attenderen op blz 53 en 54. Daarin wordt voorzien in 1 fte extra voor personele inzet op complexe vraagstukken en ook 1 fte extra voor een juridisch adviseur.

Het bestuur van Zorg om het dorp heeft even overwogen om als klein hulpmiddel als voorzet voor u een soort motie op te stellen, maar daar hebben we om enkele redenen van af gezien.
1. Zorg om het dorp wil als dorpsraad Mariahout absoluut politiek neutraal zijn en blijven en zeker geen politiek bedrijven.
2. u als raadslid of als raadsfractie bent hiervoor beslist zelf mans genoeg
3. Wellicht doet B&W al direct de gevraagde toezegging.

Tot zover het eerste onderwerp.

Voorzitter, leden van de gemeenteraad,
Het tweede onderwerp betreft de al jaren gekoesterde wens voor aanleg van een fietspad langs de Sonseweg
In de programmabegroting 2022 staat helemaal niets vermeld over mogelijke of gewenste aanleg van een fietspad langs de Sonseweg in de jaren t/m 2025.

Op blz. 22 lezen we onder het kopje Wonen en leefbaarheid het volgende:
Laarbeek wil de nabijheid tot Helmond en Eindhoven beter benutten, met behoud van het landelijke karakter. Een snelle en comfortabele verbinding met het stedelijk gebied is hiervoor onontbeerlijk. Voor verbeteringen in de weginfrastructuur is een krachtige proactieve lobby gericht op bereikbaarheid enerzijds en een aanvaardbaar verkeersniveau ten behoeve van de leefbaarheid anderzijds noodzakelijk. Nut en noodzaak dienen eerst aangetoond te zijn voordat nieuwe structuren worden aangelegd. Daarnaast dienen andere vormen van (duurzaam) vervoer te worden gestimuleerd, door bijvoorbeeld het versterken van het openbaar vervoer en aanleg van snelfietsroutes.

Hoe het openbaar vervoer in Mariahout is hoeft hier niet toegelicht te worden.
Ten aanzien van de aanleg van snelfietspaden hebben wij tijdens de raadsvisitatie al helder aangegeven, dat het vanuit Mariahout via een geoptimaliseerd fietspad mogelijk gemaakt moet worden het snelfietspad langs het Wilhelminakanaal te bereiken. Pak dit op!!

In de al genoemde raadsvisitatie van 19 oktober hebben wij u al uitgebreid geschetst, dat we samen met inwoners uit Lieshout in 2018 een verzoek voor aanleg van een fietspad langs de Sonseweg hebben ingediend, in commissieverband hiervoor sterk gepleit hebben en dat het hierbij van de zijde van de gemeente is gebleven.
Dat is nog steeds het geval. Er is niets te vinden over een fietspad Sonseweg.

Tijdens de raadsvisitatie hebben we uitdrukkelijk gewezen op de Verkeersrisico-analyse van november 2020 van de metropoolregio Eindhoven, waarin er op gewezen wordt, dat met name de Sonseweg –de enige doorgaande weg in Laarbeek zonder fietspad- erg gevaarlijk is en niet voldoet aan de Duurzaam veilig richtlijnen.
Heel concreet staat te lezen, dat op de Sonseweg 15% van de automobilisten sneller rijdt dan 87,8 km/uur, terwijl 60 km/uur is toegestaan.
Telt veiligheid van fietsers voor u als gemeenteraadsleden?
Mag Laarbeek aantrekkelijker en beter bereikbaar worden voor de recreatieve fietsers?
In de zienswijze, die wij onlangs ingediend hebben in het kader van de Omgevingsvisie buitengebied en die u komende maand moet vaststellen, hebben wij als dorpsraad Mariahout opnieuw sterk gepleit voor aanleg van deze fietspad.
Leden van de gemeenteraad:
Hoe sterk wilt u en uw partij zich maken voor aanleg van deze belangrijke voorziening in de komende raadsperiode?

Voorzitter, leden van de gemeenteraad,
Dank u voor uw welwillende aandacht en weet, dat beide door Zorg om het dorp als dorpsraad Mariahout hier aangehaalde onderwerpen heel sterk leven onder de inwoners, verenigingen en organisaties in ons dorp.

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2024 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram