Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Onderwerpen:

Terugblikken en vooruit kijken!
• Terugblik op de doelen van 2023
• Wat te doen in 2024

Veel leesplezier!

Bekijk nieuwsbrief >

Nieuwsbrief Zorg om het Dorp maart 2024

Onderwerpen:
• Jaarvergadering Zorg om het Dorp
• De Pionier & de Pelgrim
• Bonte avond Senioren vereniging een groot succes
• Collectieve Collecteweek Mariahout
• Allerlaatste (kerst)bijeenkomst Alleengaanden
• Zonder vrijwilligers geen Eetpunt
• Carnavalswagens bij het sportpark
• Extra geld voor inwoners met een laag inkomen
• Sportcentrum in oude supermarkt
• Vrijwilligers gezocht
• Onze kerk decor voor oorlogsfilm. Speel jij er in mee?
• Zorgeloos Vertier

Veel leesplezier!

Bekijk nieuwsbrief >

Zorg om het Dorp is trots op haar werkgroepen!

Sinds de bestuurswisseling van afgelopen april heeft het gedeeltelijk nieuwe bestuur van Zorg om het Dorp Mariahout een aantal vergaderingen besteed aan het onderzoeken waar de vereniging staat en welke doelen en taken voor de komende jaren belangrijk zijn. Voorop staat het in stand houden en waar mogelijk vergroten van de leefbaarheid in onze kern.  Een leefbare omgeving betekent dat het er veilig is, er sociale contacten zijn, en dat er voldoende voorzieningen zijn. De werkgroepen binnen onze vereniging spelen hierin een cruciale rol. De ongeveer 100 vrijwilligers zorgen er samen voor dat deze drie voorwaarden in stand blijven. In de afgelopen maand organiseerde het bestuur 6 ontmoetingsmomenten met de meer dan 30 verschillende werkgroepen die waren onderverdeeld in Natuur & Recreatie, Sociale voorzieningen, Jaarlijkse activiteiten, Centrum, Gemeente & Verkeer, en Communicatie. Tijdens deze ontmoetingsmomenten is er gesproken over wat goed gaat, waar wat zaken anders zouden mogen gaan, en wat het bestuur voor hen zou kunnen betekenen.  De betrokkenheid was groot en het was fijn om elkaar te ontmoeten. Naast een aantal zorgen en kritische noten kwamen er ook vele nieuwe ideeën en kansen op tafel. Het bestuur was onder de indruk van de zelfredzaamheid van de werkgroepen en de inzet van de vrijwilligers. Mariahout leeft! En daar zijn we hartstikke trots op.

De komende tijd gaat het bestuur aan de slag om de tips en ideeën die er zijn verzameld zijn uit te werken en aan te pakken.

Informatie avond “Wonen in Mariahout"

Op woensdagavond 12 oktober organiseert Zorg om het Dorp voor de tweede keer dit jaar een informatie
avond over “Wonen in Mariahout”. De avond vindt plaats in het Buurthuis en begint om 20.00u
De volgende onderwerpen worden besproken:

  1. bestemmingsplanwijziging Mariastraat 18-22 door wethouder Ron v.d. Berkmortel
  2. resultaten woning enquete Mariahout door Kommekeer
  3. nieuwe doorstroomregeling voor huurwoningen van WoCom door mevr. Verkampen

Het verlag van deze avond is hieronder te lezen.

Vrijwilligersavond met BBQ

Op maandag 27 juni was, na een jaar uitstel vanwege corona, weer onze  jaarlijkse vrijwilligersavond waar we onze altijd hardwerkend en bereidwillige vrijwilligers konden trakteren op een lekker BBQ buffet in een gemoedelijke sfeer in de foyer van het buurthuis, als dank voor hun inzet van het afgelopen jaar(jaren).
Tijdens deze avond wordt ook altijd de vrijwilliger van het afgelopen jaar gekozen door de andere vrijwilligers. Dit jaar is de eer aan  Noud Maas geweest en werd hij verkozen tot “Vrijwilliger van het jaar 2021”.

Hij mag zich voegen bij het volgende rijtje mensen;
2015 Gerard Bunthof
2016 Martien vd Heuvel
2017 Jan Janssen
2018 Marietje vd Linden
2019 Harry de Groof
2020—
2021 Noud Maas

Noud wil langs deze weg iedereen bedanken die op hem had gestemd, hij vond het geweldig! Wij willen alle vrijwilligers van ZOD bedanken voor hun inzet afgelopen jaar en hopelijk tot volgend jaar weer!

Kermis 2022

Wat een feest!

Eindelijk mochten we weer, als vanouds, kermis vieren in ons mooie dorp.

Met de crazy wave, als extra attractie, en een nieuwe indeling op het Oranjeplein, was iedereen onder de indruk van de grote, mooie en gezellige kermis.
Na de opening, door wethouder R. vd Berkmortel en de Jeugd gemeenteraad, was het podium voor Sam en Tygo, onze kerMISS en Mr. Kermis, die hierna genoten van een geweldig oliebollen feest.
Ook de harmonie St. Cecilia kwam ons een serenade brengen voordat we begonnen aan is avondprogramma.
Zondag werd de kermis aangevuld met een ballonnen clown.
Op Zilveren Maandag werd er, door de bewoners van Grootenhout, genoten van koffie en oliebollen.
Rond 19.00 uur werden er massaal mooie kleurplaten ingeleverd voor de loterij.
 Dit jaar kon iedereen, door middel van stempelkaarten, een mooie spelcomputer winnen. Deze werd op dinsdagavond verloot. 
Daarna hebben we altijd nog de afsluitingsloterij met leuke prijzen, die druk bezocht werd.

Het kostte wel wat zweet, tranen en gepaste krachttermen, maar het is gelukt om een prachtige kermis te realiseren.

Met dank aan de exploitanten, sponsoren, Zorg om het Dorp, de gemeente en alle andere mensen die de kermis tot een succes hebben gemaakt.

Tot volgend jaar!
De kermis werkgroep Mariahout.

Infoavond Wonen in Mariahout

Op woensdag 22 juni 2022 organiseerde Zorg om het Dorp (ZOD) in het Buurthuis een informatieavond over “Wonen in Mariahout”. Aanwezig waren 80 à 100 belangstellenden.

Wethouder Ron v.d. Berkmortel vertelde over het nieuwbouwplan voor de Mariastraat 18 – 20 - 22 (Wok, BO&Zo) en Robert Hellings van Vastgoed B.V. lichtte zijn plan toe rond De Pelgrim.

Deze avond stond onder leiding van Joost de Beer, de nieuwe voorzitter van ZOD.

Plan Mariastraat 18 – 20 - 22

De wethouder gaf aan, dat in Mariahout vraag is naar woningen in het kader van behoud van de leefbaarheid. De gemeente wil graag de inwoners informeren over het plan en ook de wensen hieromtrent ophalen. Op 2 juni heeft de gemeenteraad hiervoor een krediet beschikbaar gesteld.

De panden Mariastraat 20 en 22 ((Wok, BO&Zo) zijn intussen aangekocht. Mogelijk wordt ook Mariastraat 18 aangekocht. Het pand is intussen dichtgetimmerd omdat het niet meer bewoonbaar is. De bedoeling is om hier woningen te bouwen, 2 lagen met kap. Uitgangspunt is, dat er koopwoningen komen, geen horeca meer. Op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde Woonvisie 2022-2026 wordt 60% gebouwd met een prijs tot € 255.000, 30% tot € 355.000 en 10% boven € 355.000. Hierbij is het de insteek om de verdeling  af te stemmen met de elders in het dorp te bouwen woningen, zoals o.a. in plan Hoge Suute en locatie De Pelgrim.

Over de ruimte-voor-ruimte kavels is momenteel weinig over te zeggen. Is dat wel het geval wil de wethouder hier graag over terugkomen.

De gemeente wil graag weten welke woningen gewenst zijn in het dorp. Eerder al is aangegeven, dat er behoefte is aan betaalbare, kleinere koopwoningen, voor jong en oud.

De wethouder geeft aan, dat hij in gesprek is over aankoop van Mariastraat 18. Indien dit aangekocht wordt dan is een planprocedure nodig; voor alleen de panden Mariastraat 20 – 22 is geen planprocedure nodig. De aanbesteding van het plan zou dan in het voorjaar van 2023 kunnen plaatsvinden. Deze zou door een commissie begeleid worden, waarin ook ZOD en Kommekeer zitting zouden krijgen.

Vragen en antwoorden.

Vraag: Hoe hoog wordt de bouw (o.a. ivm minder zonlicht)?
Antwoord: 2 lagen met kap is maximum. Is hetzelfde als in het bestemmingsplan. Uitgangspunt is maximaal 11 meter.

Vraag: Is ook 3 woonlagen mogelijk?
Antwoord: Ja, zowel woningen op dezelfde laag (horizontaal) als op meer lagen (verticaal).

Vraag: Hoe groot worden de woningen?
Antwoord: Er moet voldaan worden aan een minimale oppervlakte en de regelgeving hiervoor plus de wensen van de mensen.

Vraag: Wie kan aanspraak maken op een woning? Is er een voorkeursrecht?
Antwoord: Insteek is, dat eerst belangstellenden uit de gemeente de kans krijgen.

Vraag: Is er zelfbewoningsplicht?
Antwoord: Dit zijn we aan het overwegen.

Vraag: Hoeveel woningen worden gebouwd?
Antwoord: Dit is afhankelijk van de vraag of ook Mariastraat 18 aangekocht kan worden. Gedacht wordt aan 20 of maximaal 30 woningen.
(Opmerking notulist: De Gemeente heeft inmiddels ook Marastraat 18 aangekocht).

Vraag: Wanneer zijn de eerste woningen klaar?
Antwoord: Termijn is niet bekend. Dit is o.a. afhankelijk of er al dan niet een planprocedure moet worden gevolgd. Doel is aanbesteding in voorjaar 2023 (zonder planprocedure).

Vraag: Komen er alleen woningen of ook bijv. detailhandel, iets in verzorging of ambachtelijk?
Antwoord: Doel is woningen, iets anders wordt niet uitgesloten. Hiervoor is vooral Oranjeplein bedoeld. Geen horeca, omdat hier leegstand is; daarnaast veel vraag naar woningen.

Vraag: Wordt er op dezelfde plek gebouwd of word verder richting Mariastraat gebouwd?
Antwoord: Er wordt niet verder richting Mariastraat gebouwd; de huidige rooilijn blijft de grens.

Vraag: De uitstraling gaat de Mariahoutenaren aan het hart. Het moet er netjes uit zien en netjes gehouden worden. Rond het pand staat veel onkruid.
(Opmerking notulist: De Gemeente heeft inmiddels de omgeving van Mariastraat 20-22 opgenomen in het reguliere groenonderhoud)

Antwoord: Gemeente heeft direct de ramen dichtgetimmerd om vandalisme etc. te voorkomen. In de aanbesteding wordt opgenomen, dat de omgeving er netjes moet uitzien.
Vraag: Kan er eerder met de sloop begonnen worden om sneller met de bouw te kunnen starten?
Antwoord: Eerst moet er een plan zijn. In dit plan wordt ook de sloop opgenomen. Afhankelijk van de planuitwerking kan eventueel sneller gesloopt worden, maar is nog te onzeker.

Vraag: Waar moet geparkeerd worden?
Antwoord: Hiermee wordt in het plan rekening gehouden.

Nadat alle vragen zijn beantwoord dankt Joost de Beer wethouder Ron v.d. Berkmortel voor zijn beantwoording en geeft hierna het woord aan Robert Hellings van Cedrus Vastgoed B.V. over zijn plan voor locatie De Pelgrim.

Plan De Pionier / De Pelgrim

De heer Hellings geeft een presentatie. Hij geeft een overzicht van de werkzaamheden, die sedert de  brand op 1e kerstdag 2019 zijn uitgevoerd. De brand was zodanig ingrijpend, dat –zeker in coronatijd-een snelle opstart van de cafetaria / restaurant niet mogelijk bleek.

Deze maand zijn Anita van Driel en Arno van Vijfeijken voor een periode van 2 jaar begonnen als uitbaters van De Pelgrim. Beiden stellen zich kort voor. Op vrijdag 1 juli vindt het openingsfeest plaats.

Hierna presenteert hij zijn plan, dat nog de goedkeuring van de gemeente moet krijgen, maar dat al wel is besproken met de buren..

In dit nieuwe plan gaat de horecafunctie (De Pelgrim) van ca. 800 mk2 naar ca. 400 m2. De nieuwe Pelgrim zal bestaan uit een ijssalon, cafetaria, eetcafé/restaurant en buitenterrassen. Daarnaast wordt voorzien in 10 huurappartementen (De Pionier), bedoeld voor jonge starters met voorkeursrecht voor jongeren uit Mariahout. Het parkeren is voorzien op eigen terrein. Ook worden de bestaande rooilijnen van De Pelgrim zowel aan de zijde van de Mariastraat als de Bernadettestraat gehandhaafd.

Vragen en antwoorden.

Vraag: Hoe hoog wordt de huurprijs?
Antwoord: Het worden betaalbare appartementen met een huur direct boven de sociale huurgrens van € 750, gasloos, met zonnepanelen.

Vraag: Zijn ook servicekosten verschuldigd?
Antwoord: Ja heel beperkt.

Vraag: Komen er alleen huurwoningen?
 Antwoord: Ja, Cedrus Vastgoed blijft eigenaar van de woningen, de woningen zijn bestemd voor jonge starters, bij voorkeur uit Mariahout. Ook blijft Cedrus Vastgoed eigenaar van De Pelgrim. Bewust is gekozen voor handhaving van de horecafunctie.

Vraag: Zijn er wel voldoende parkeerplaatsen?
Antwoord: Er komen eigen parkeerplaatsen. Voldaan zal worden aan de regelgeving van de gemeente hieromtrent. Een parkeerkelder is financieel een onhaalbare kaart binnen het plan.

Vraag: wanneer wil Cedrus starten met de nieuwbouw?
Antwoord: Het is de bedoeling om medio 2024 met de nieuwbouw te starten. De Pelgrim wordt nu tijdelijk voor 2 jaar geëxploiteerd. Daarna wordt er 1 jaar lang alleen gebouwd.

Vraag: in hoeverre is dit plan voorbesproken?
Antwoord: De gemeente is geïnformeerd en er is met de buren gesproken. Het plan moet nog de gehele procedure doorlopen worden, de welstandscommissie moet nog gehoord worden.

Vraag: In hoeverre vindt afstemming plaats met het plan Mariastraat 18 – 20 – 22?
Antwoord: De bedoeling is om beide plannen op elkaar af te stemmen. De Pionier is een huurcomplex, bestemd voor jonge starters.

Gevraagd naar de mening op het bouwplan van Cedrus Vastgoed B.V.  zijn de reacties van de aanwezigen positief.

Slot

Hierna dankt Joost de Beer de beide sprekers voor hun toelichting en zeker ook de vragen en ideeën van de aanwezigen. Toegezegd wordt, dat dit verslag met vragen en antwoorden behalve aan de gemeente en Cedrus Vastgoed ook wordt toegestuurd aan alle leden van Zorg om het dorp.

Koninklijke onderscheiding voor Ria Lindeman - Emmen

Tijdens de jaarvergadering op 4 april j.l. namen we, na 12 jaar, waarvan 8 als
voorzitter, afscheid van Ria Lindeman-Emmen. Ze werd hierna benoemd tot
erelid van onze vereniging. Ze ontving onder toeziend oog van haar familie
een welverdiende koninklijke onderscheiding van Burgemeester van der
Meijden als erkenning voor de vele jaren van inzet voor niet alleen Zorg om
het Dorp maar ook voor Yammas, schoolbestuur en de Zonnebloem.
Ria, van harte gefeliciteerd!

Koningsdag

Voor de jeugd organiseert de ZOD-werkgroep Koningsdag-Jeugd met Lindsey van Stiphout, Katelijn Lukassen, Stèfanie Groeneveld en Jos Biemans, de oudhollandse kinderspelen op het Oranjeplein. Dit wordt vooraf gegaan door een historische optocht, voor iedereen, achter de harmonie aan. Gezinnen verzamelen zich vanaf 12.20 uur bij de kerk waar gratis ranja en koffie/thee wordt geserveerd. Aansluitend de start van de kinderspelen.

Aanvang historisch evenement Laarbeek 25 vanaf het kerkplein
Op Koningsdag vindt ook het Laarbeek-25 programma plaats in historische sferen. Dit wordt georganiseerd door de ZOD-werkgroep Vieren en Herdenken en alle betrokkenen bij ZOD en het Groene hart van Mariahout. Het programma bestaat uit een kort officieel gedeelte (30 min.) met optredens en speeches; vervolgens opening van het vernieuwde en verplaatste wandelroutenetwerk-bord op het kerkplein, historische optocht achter de harmonie, vlag hijsen bij het Oranjeplein en startsein korte historische wandelroute ‘Mariahout Pioniersdorp’ met QR-codes door en langs het Groene hart. Deze dag speciaal met gidsen en werkers in de natuur, optredens en uitvoeringen; allen in historische kleding. Ook gasten zijn welkom in historische kledij maar dat ik zeker geen verplichting. Ontvangst 11.30 uur met koffie op het kerkplein, aangeboden door Zorg om het Dorp. De gezamenlijke afsluiting is om 13.50 uur met de vendelgroet van het gilde eveneens op het kerkplein.

Vertier op het Oranjeplein
Om 13.00 uur gaat het programma verder met ‘Vertier op het Oranjeplein’. Naast de kinderspelen zijn er ook jeu de boules-wedstrijden, kan men de etalage-tentoonstelling bezoeken en zich laten informeren over de historie van Mariahout via de QR-codes 7 t/m 10 aldaar. Naast het aanwezigheid van pannenkoekenbakkers en de frietkraam is er ook alle gelegenheid voor een bezoek aan de horeca.

Openbare jaarvergadering Dorpsraad Mariahout 

Nadat in april 2020 de openbare jaarvergadering en thema-avond over de toekomst van Mariahout geen doorgang kon vinden i.v.m. de regelgeving aangaande corana, is het nu eindelijk zover. Na twee keer uitstel komt er dus toch geen afstel. Dorpsraad ZOD Mariahout nodigt belangstellenden uit om op maandag 4 april om 20.00 uur de openbare vergadering in het Buurthuis te bezoeken.

Deze vergadering wordt voorafgegaan door de Zorg om het Dorp-ledenvergadering die om 19.00 uur start. Om 18.45 uur staat de koffie klaar. Ook nieuw aan te melden leden voor deze dorpsvereniging zijn welkom. Op het programma van de ledenvergadering staan het jaaroverzicht, conceptnotulen van de ledenvergadering in september, financieel jaaroverzicht en bestuursverkiezingen.

Onderwerpen openbare jaarvergadering en film
Alles wat speelt in het dorp Mariahout kan besproken worden en er kunnen vragen over gesteld worden. Vaste onderwerpen zijn deze vergadering Optimalisatie ZOD-wandelroutenetwerk Mariahout, Koningsdag in historische sferen, Kommekeer, Wonen en rondvraag.

De avond wordt afgesloten met een foto- en filmcompilatie over Mariahout 2021,  verzorgd door Jan Jansen.

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2024 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram