Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Zorg om het Dorp is trots op haar werkgroepen!

Sinds de bestuurswisseling van afgelopen april heeft het gedeeltelijk nieuwe bestuur van Zorg om het Dorp Mariahout een aantal vergaderingen besteed aan het onderzoeken waar de vereniging staat en welke doelen en taken voor de komende jaren belangrijk zijn. Voorop staat het in stand houden en waar mogelijk vergroten van de leefbaarheid in onze kern.  Een leefbare omgeving betekent dat het er veilig is, er sociale contacten zijn, en dat er voldoende voorzieningen zijn. De werkgroepen binnen onze vereniging spelen hierin een cruciale rol. De ongeveer 100 vrijwilligers zorgen er samen voor dat deze drie voorwaarden in stand blijven. In de afgelopen maand organiseerde het bestuur 6 ontmoetingsmomenten met de meer dan 30 verschillende werkgroepen die waren onderverdeeld in Natuur & Recreatie, Sociale voorzieningen, Jaarlijkse activiteiten, Centrum, Gemeente & Verkeer, en Communicatie. Tijdens deze ontmoetingsmomenten is er gesproken over wat goed gaat, waar wat zaken anders zouden mogen gaan, en wat het bestuur voor hen zou kunnen betekenen.  De betrokkenheid was groot en het was fijn om elkaar te ontmoeten. Naast een aantal zorgen en kritische noten kwamen er ook vele nieuwe ideeën en kansen op tafel. Het bestuur was onder de indruk van de zelfredzaamheid van de werkgroepen en de inzet van de vrijwilligers. Mariahout leeft! En daar zijn we hartstikke trots op.

De komende tijd gaat het bestuur aan de slag om de tips en ideeën die er zijn verzameld zijn uit te werken en aan te pakken.

Informatie avond “Wonen in Mariahout"

Op woensdagavond 12 oktober organiseert Zorg om het Dorp voor de tweede keer dit jaar een informatie
avond over “Wonen in Mariahout”. De avond vindt plaats in het Buurthuis en begint om 20.00u
De volgende onderwerpen worden besproken:

  1. bestemmingsplanwijziging Mariastraat 18-22 door wethouder Ron v.d. Berkmortel
  2. resultaten woning enquete Mariahout door Kommekeer
  3. nieuwe doorstroomregeling voor huurwoningen van WoCom door mevr. Verkampen

Het verlag van deze avond is hieronder te lezen.

Vrijwilligersavond met BBQ

Op maandag 27 juni was, na een jaar uitstel vanwege corona, weer onze  jaarlijkse vrijwilligersavond waar we onze altijd hardwerkend en bereidwillige vrijwilligers konden trakteren op een lekker BBQ buffet in een gemoedelijke sfeer in de foyer van het buurthuis, als dank voor hun inzet van het afgelopen jaar(jaren).
Tijdens deze avond wordt ook altijd de vrijwilliger van het afgelopen jaar gekozen door de andere vrijwilligers. Dit jaar is de eer aan  Noud Maas geweest en werd hij verkozen tot “Vrijwilliger van het jaar 2021”.

Hij mag zich voegen bij het volgende rijtje mensen;
2015 Gerard Bunthof
2016 Martien vd Heuvel
2017 Jan Janssen
2018 Marietje vd Linden
2019 Harry de Groof
2020—
2021 Noud Maas

Noud wil langs deze weg iedereen bedanken die op hem had gestemd, hij vond het geweldig! Wij willen alle vrijwilligers van ZOD bedanken voor hun inzet afgelopen jaar en hopelijk tot volgend jaar weer!

Kermis 2022

Wat een feest!

Eindelijk mochten we weer, als vanouds, kermis vieren in ons mooie dorp.

Met de crazy wave, als extra attractie, en een nieuwe indeling op het Oranjeplein, was iedereen onder de indruk van de grote, mooie en gezellige kermis.
Na de opening, door wethouder R. vd Berkmortel en de Jeugd gemeenteraad, was het podium voor Sam en Tygo, onze kerMISS en Mr. Kermis, die hierna genoten van een geweldig oliebollen feest.
Ook de harmonie St. Cecilia kwam ons een serenade brengen voordat we begonnen aan is avondprogramma.
Zondag werd de kermis aangevuld met een ballonnen clown.
Op Zilveren Maandag werd er, door de bewoners van Grootenhout, genoten van koffie en oliebollen.
Rond 19.00 uur werden er massaal mooie kleurplaten ingeleverd voor de loterij.
 Dit jaar kon iedereen, door middel van stempelkaarten, een mooie spelcomputer winnen. Deze werd op dinsdagavond verloot. 
Daarna hebben we altijd nog de afsluitingsloterij met leuke prijzen, die druk bezocht werd.

Het kostte wel wat zweet, tranen en gepaste krachttermen, maar het is gelukt om een prachtige kermis te realiseren.

Met dank aan de exploitanten, sponsoren, Zorg om het Dorp, de gemeente en alle andere mensen die de kermis tot een succes hebben gemaakt.

Tot volgend jaar!
De kermis werkgroep Mariahout.

Infoavond Wonen in Mariahout

Op woensdag 22 juni 2022 organiseerde Zorg om het Dorp (ZOD) in het Buurthuis een informatieavond over “Wonen in Mariahout”. Aanwezig waren 80 à 100 belangstellenden.

Wethouder Ron v.d. Berkmortel vertelde over het nieuwbouwplan voor de Mariastraat 18 – 20 - 22 (Wok, BO&Zo) en Robert Hellings van Vastgoed B.V. lichtte zijn plan toe rond De Pelgrim.

Deze avond stond onder leiding van Joost de Beer, de nieuwe voorzitter van ZOD.

Plan Mariastraat 18 – 20 - 22

De wethouder gaf aan, dat in Mariahout vraag is naar woningen in het kader van behoud van de leefbaarheid. De gemeente wil graag de inwoners informeren over het plan en ook de wensen hieromtrent ophalen. Op 2 juni heeft de gemeenteraad hiervoor een krediet beschikbaar gesteld.

De panden Mariastraat 20 en 22 ((Wok, BO&Zo) zijn intussen aangekocht. Mogelijk wordt ook Mariastraat 18 aangekocht. Het pand is intussen dichtgetimmerd omdat het niet meer bewoonbaar is. De bedoeling is om hier woningen te bouwen, 2 lagen met kap. Uitgangspunt is, dat er koopwoningen komen, geen horeca meer. Op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde Woonvisie 2022-2026 wordt 60% gebouwd met een prijs tot € 255.000, 30% tot € 355.000 en 10% boven € 355.000. Hierbij is het de insteek om de verdeling  af te stemmen met de elders in het dorp te bouwen woningen, zoals o.a. in plan Hoge Suute en locatie De Pelgrim.

Over de ruimte-voor-ruimte kavels is momenteel weinig over te zeggen. Is dat wel het geval wil de wethouder hier graag over terugkomen.

De gemeente wil graag weten welke woningen gewenst zijn in het dorp. Eerder al is aangegeven, dat er behoefte is aan betaalbare, kleinere koopwoningen, voor jong en oud.

De wethouder geeft aan, dat hij in gesprek is over aankoop van Mariastraat 18. Indien dit aangekocht wordt dan is een planprocedure nodig; voor alleen de panden Mariastraat 20 – 22 is geen planprocedure nodig. De aanbesteding van het plan zou dan in het voorjaar van 2023 kunnen plaatsvinden. Deze zou door een commissie begeleid worden, waarin ook ZOD en Kommekeer zitting zouden krijgen.

Vragen en antwoorden.

Vraag: Hoe hoog wordt de bouw (o.a. ivm minder zonlicht)?
Antwoord: 2 lagen met kap is maximum. Is hetzelfde als in het bestemmingsplan. Uitgangspunt is maximaal 11 meter.

Vraag: Is ook 3 woonlagen mogelijk?
Antwoord: Ja, zowel woningen op dezelfde laag (horizontaal) als op meer lagen (verticaal).

Vraag: Hoe groot worden de woningen?
Antwoord: Er moet voldaan worden aan een minimale oppervlakte en de regelgeving hiervoor plus de wensen van de mensen.

Vraag: Wie kan aanspraak maken op een woning? Is er een voorkeursrecht?
Antwoord: Insteek is, dat eerst belangstellenden uit de gemeente de kans krijgen.

Vraag: Is er zelfbewoningsplicht?
Antwoord: Dit zijn we aan het overwegen.

Vraag: Hoeveel woningen worden gebouwd?
Antwoord: Dit is afhankelijk van de vraag of ook Mariastraat 18 aangekocht kan worden. Gedacht wordt aan 20 of maximaal 30 woningen.
(Opmerking notulist: De Gemeente heeft inmiddels ook Marastraat 18 aangekocht).

Vraag: Wanneer zijn de eerste woningen klaar?
Antwoord: Termijn is niet bekend. Dit is o.a. afhankelijk of er al dan niet een planprocedure moet worden gevolgd. Doel is aanbesteding in voorjaar 2023 (zonder planprocedure).

Vraag: Komen er alleen woningen of ook bijv. detailhandel, iets in verzorging of ambachtelijk?
Antwoord: Doel is woningen, iets anders wordt niet uitgesloten. Hiervoor is vooral Oranjeplein bedoeld. Geen horeca, omdat hier leegstand is; daarnaast veel vraag naar woningen.

Vraag: Wordt er op dezelfde plek gebouwd of word verder richting Mariastraat gebouwd?
Antwoord: Er wordt niet verder richting Mariastraat gebouwd; de huidige rooilijn blijft de grens.

Vraag: De uitstraling gaat de Mariahoutenaren aan het hart. Het moet er netjes uit zien en netjes gehouden worden. Rond het pand staat veel onkruid.
(Opmerking notulist: De Gemeente heeft inmiddels de omgeving van Mariastraat 20-22 opgenomen in het reguliere groenonderhoud)

Antwoord: Gemeente heeft direct de ramen dichtgetimmerd om vandalisme etc. te voorkomen. In de aanbesteding wordt opgenomen, dat de omgeving er netjes moet uitzien.
Vraag: Kan er eerder met de sloop begonnen worden om sneller met de bouw te kunnen starten?
Antwoord: Eerst moet er een plan zijn. In dit plan wordt ook de sloop opgenomen. Afhankelijk van de planuitwerking kan eventueel sneller gesloopt worden, maar is nog te onzeker.

Vraag: Waar moet geparkeerd worden?
Antwoord: Hiermee wordt in het plan rekening gehouden.

Nadat alle vragen zijn beantwoord dankt Joost de Beer wethouder Ron v.d. Berkmortel voor zijn beantwoording en geeft hierna het woord aan Robert Hellings van Cedrus Vastgoed B.V. over zijn plan voor locatie De Pelgrim.

Plan De Pionier / De Pelgrim

De heer Hellings geeft een presentatie. Hij geeft een overzicht van de werkzaamheden, die sedert de  brand op 1e kerstdag 2019 zijn uitgevoerd. De brand was zodanig ingrijpend, dat –zeker in coronatijd-een snelle opstart van de cafetaria / restaurant niet mogelijk bleek.

Deze maand zijn Anita van Driel en Arno van Vijfeijken voor een periode van 2 jaar begonnen als uitbaters van De Pelgrim. Beiden stellen zich kort voor. Op vrijdag 1 juli vindt het openingsfeest plaats.

Hierna presenteert hij zijn plan, dat nog de goedkeuring van de gemeente moet krijgen, maar dat al wel is besproken met de buren..

In dit nieuwe plan gaat de horecafunctie (De Pelgrim) van ca. 800 mk2 naar ca. 400 m2. De nieuwe Pelgrim zal bestaan uit een ijssalon, cafetaria, eetcafé/restaurant en buitenterrassen. Daarnaast wordt voorzien in 10 huurappartementen (De Pionier), bedoeld voor jonge starters met voorkeursrecht voor jongeren uit Mariahout. Het parkeren is voorzien op eigen terrein. Ook worden de bestaande rooilijnen van De Pelgrim zowel aan de zijde van de Mariastraat als de Bernadettestraat gehandhaafd.

Vragen en antwoorden.

Vraag: Hoe hoog wordt de huurprijs?
Antwoord: Het worden betaalbare appartementen met een huur direct boven de sociale huurgrens van € 750, gasloos, met zonnepanelen.

Vraag: Zijn ook servicekosten verschuldigd?
Antwoord: Ja heel beperkt.

Vraag: Komen er alleen huurwoningen?
 Antwoord: Ja, Cedrus Vastgoed blijft eigenaar van de woningen, de woningen zijn bestemd voor jonge starters, bij voorkeur uit Mariahout. Ook blijft Cedrus Vastgoed eigenaar van De Pelgrim. Bewust is gekozen voor handhaving van de horecafunctie.

Vraag: Zijn er wel voldoende parkeerplaatsen?
Antwoord: Er komen eigen parkeerplaatsen. Voldaan zal worden aan de regelgeving van de gemeente hieromtrent. Een parkeerkelder is financieel een onhaalbare kaart binnen het plan.

Vraag: wanneer wil Cedrus starten met de nieuwbouw?
Antwoord: Het is de bedoeling om medio 2024 met de nieuwbouw te starten. De Pelgrim wordt nu tijdelijk voor 2 jaar geëxploiteerd. Daarna wordt er 1 jaar lang alleen gebouwd.

Vraag: in hoeverre is dit plan voorbesproken?
Antwoord: De gemeente is geïnformeerd en er is met de buren gesproken. Het plan moet nog de gehele procedure doorlopen worden, de welstandscommissie moet nog gehoord worden.

Vraag: In hoeverre vindt afstemming plaats met het plan Mariastraat 18 – 20 – 22?
Antwoord: De bedoeling is om beide plannen op elkaar af te stemmen. De Pionier is een huurcomplex, bestemd voor jonge starters.

Gevraagd naar de mening op het bouwplan van Cedrus Vastgoed B.V.  zijn de reacties van de aanwezigen positief.

Slot

Hierna dankt Joost de Beer de beide sprekers voor hun toelichting en zeker ook de vragen en ideeën van de aanwezigen. Toegezegd wordt, dat dit verslag met vragen en antwoorden behalve aan de gemeente en Cedrus Vastgoed ook wordt toegestuurd aan alle leden van Zorg om het dorp.

Koninklijke onderscheiding voor Ria Lindeman - Emmen

Tijdens de jaarvergadering op 4 april j.l. namen we, na 12 jaar, waarvan 8 als
voorzitter, afscheid van Ria Lindeman-Emmen. Ze werd hierna benoemd tot
erelid van onze vereniging. Ze ontving onder toeziend oog van haar familie
een welverdiende koninklijke onderscheiding van Burgemeester van der
Meijden als erkenning voor de vele jaren van inzet voor niet alleen Zorg om
het Dorp maar ook voor Yammas, schoolbestuur en de Zonnebloem.
Ria, van harte gefeliciteerd!

Koningsdag

Voor de jeugd organiseert de ZOD-werkgroep Koningsdag-Jeugd met Lindsey van Stiphout, Katelijn Lukassen, Stèfanie Groeneveld en Jos Biemans, de oudhollandse kinderspelen op het Oranjeplein. Dit wordt vooraf gegaan door een historische optocht, voor iedereen, achter de harmonie aan. Gezinnen verzamelen zich vanaf 12.20 uur bij de kerk waar gratis ranja en koffie/thee wordt geserveerd. Aansluitend de start van de kinderspelen.

Aanvang historisch evenement Laarbeek 25 vanaf het kerkplein
Op Koningsdag vindt ook het Laarbeek-25 programma plaats in historische sferen. Dit wordt georganiseerd door de ZOD-werkgroep Vieren en Herdenken en alle betrokkenen bij ZOD en het Groene hart van Mariahout. Het programma bestaat uit een kort officieel gedeelte (30 min.) met optredens en speeches; vervolgens opening van het vernieuwde en verplaatste wandelroutenetwerk-bord op het kerkplein, historische optocht achter de harmonie, vlag hijsen bij het Oranjeplein en startsein korte historische wandelroute ‘Mariahout Pioniersdorp’ met QR-codes door en langs het Groene hart. Deze dag speciaal met gidsen en werkers in de natuur, optredens en uitvoeringen; allen in historische kleding. Ook gasten zijn welkom in historische kledij maar dat ik zeker geen verplichting. Ontvangst 11.30 uur met koffie op het kerkplein, aangeboden door Zorg om het Dorp. De gezamenlijke afsluiting is om 13.50 uur met de vendelgroet van het gilde eveneens op het kerkplein.

Vertier op het Oranjeplein
Om 13.00 uur gaat het programma verder met ‘Vertier op het Oranjeplein’. Naast de kinderspelen zijn er ook jeu de boules-wedstrijden, kan men de etalage-tentoonstelling bezoeken en zich laten informeren over de historie van Mariahout via de QR-codes 7 t/m 10 aldaar. Naast het aanwezigheid van pannenkoekenbakkers en de frietkraam is er ook alle gelegenheid voor een bezoek aan de horeca.

Openbare jaarvergadering Dorpsraad Mariahout 

Nadat in april 2020 de openbare jaarvergadering en thema-avond over de toekomst van Mariahout geen doorgang kon vinden i.v.m. de regelgeving aangaande corana, is het nu eindelijk zover. Na twee keer uitstel komt er dus toch geen afstel. Dorpsraad ZOD Mariahout nodigt belangstellenden uit om op maandag 4 april om 20.00 uur de openbare vergadering in het Buurthuis te bezoeken.

Deze vergadering wordt voorafgegaan door de Zorg om het Dorp-ledenvergadering die om 19.00 uur start. Om 18.45 uur staat de koffie klaar. Ook nieuw aan te melden leden voor deze dorpsvereniging zijn welkom. Op het programma van de ledenvergadering staan het jaaroverzicht, conceptnotulen van de ledenvergadering in september, financieel jaaroverzicht en bestuursverkiezingen.

Onderwerpen openbare jaarvergadering en film
Alles wat speelt in het dorp Mariahout kan besproken worden en er kunnen vragen over gesteld worden. Vaste onderwerpen zijn deze vergadering Optimalisatie ZOD-wandelroutenetwerk Mariahout, Koningsdag in historische sferen, Kommekeer, Wonen en rondvraag.

De avond wordt afgesloten met een foto- en filmcompilatie over Mariahout 2021,  verzorgd door Jan Jansen.

Zienswijze Woonvisie 2022-2026

College van B&W van de gemeente Laarbeek
Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Mariahout, 4 december 2021,


Onderwerp: zienswijze Woonvisie 2022-2026,
Wonen in het kleinste dorp
van Laarbeek

Geacht college,

Bij email van 11 november jl. hebben wij het concept van Wonen in Laarbeek, Woonvisie 2022-2026
ontvangen met de vermelding, dat deze concept-woonvisie met ingang van 10 november tot 6
december ter visie ligt en dat gedurende deze termijn desgewenst een zienswijze ingediend kan
worden, welke dan bij de vaststelling van de Woonvisie 2022-2026 wordt betrokken.

Vooraf willen wij er opnieuw op aandringen, dat wij een fysiek exemplaar ontvangen en dat in Het
Buurthuis, de huiskamer van Mariahout, een exemplaar ter visie wordt gelegd.
Het bestuur van Zorg om het dorp (ZOD) stelt het op prijs, dat wij deze concept-woonvisie in elk
geval per email toegestuurd krijgen. Woningbouw, woningsplitsing, cpo-projecten, tiny houses,
mogelijkheden om een betaalbare woning te verkrijgen zijn immers heel actuele thema’s, landelijk,
maar ook in onze gemeente en zeker ook in Mariahout

Wij hebben de concept-woonvisie 2022-2026 met belangstelling doorgenomen en kunnen ons in
grote lijnen vinden met de gepresenteerde beleidsvoornemens.
Het bestuur van ZOD wil wel uitdrukkelijk enkele belangrijke punten naar voren brengen, die voor
het wonen en in meer algemene zin van grote betekenis zijn voor het behoud van de leefbaarheid
van Mariahout.
Wij dringen er dan ook op aan om deze op te nemen in de definitieve Woonvisie 2022-2026,
voorzover deze nog niet opgenomen zijn.
Deze zijn onderstaand vermeld.
** In de concept-woonvisie wordt gesteld, dat de gemeente Laarbeek tot 2035 slechts een zeer
beperkt aantal extra woningen mag bouwen, en wel met name in Aarle-Rixtel en Lieshout.
Voor Mariahout kan momenteel nog slechts een beperkt aantal woningen gebouwd worden in het
plan De Hoge Suute. Over enige jaren is er in ons dorp geen ruimte meer voor de bouw van
woningen in een nieuw plan.
Zowel tijdens de gemeentelijke informatieavond van 15 september, de raadsvisitatie van 19 oktober
als tijdens de vaststelling van de programmabegroting 2022 van de gemeente op 11 november
hebben wij gewezen op de dringende noodzaak om in Mariahout extra te bouwen vanwege de
dreigende achteruitgang van de leefbaarheid. Er moeten nú stappen gezet worden om een flink
aantal woningen te kunnen bouwen in of aan de rand van het dorp. Het opstarten van een nieuwe
locatie voor extra woningen in Mariahout moet op heel korte termijn een aanvang nemen.
** Wij onderschrijven dat vooral moet worden ingezet op kleinere en betaalbare woningen met
name voor starters en senioren. Voor Mariahout geldt dit vooral voor koopwoningen.
** Terecht wordt in de concept- woonvisie 2022-2026 geconstateerd, dat de woningmarkt voor
starters nauwelijks nog toegankelijk is, ook niet voor het bouwen via een CPO-project. De
gemeenteraad zou in deze een essentiële bijdrage kunnen leveren door de starterslening te
verhogen tot een maximum van € 300.000.
** Uit de zeer geslaagde en druk bezochte informatieavond door en voor jonge woningzoekenden uit
ons dorp op 8 november is gebleken, dat er op korte termijn flinke belangstelling is voor realisatie
van een CPO-project in ons dorp. Wij zijn van mening, dat de gemeente hier zoveel als mogelijk
medewerking aan moet verlenen. Datzelfde geldt voor de mogelijke bouw van een aantal tiny houses
in de kernrandzone van ons dorp.
** Wij onderschrijven de wenselijkheid van het genoemde speerpunt:
Voorkeur grondgebonden maar ook mogelijkheden benutten voor gestapelde bouw\appartementen,
waarbij omvang en hoogte passend moet zijn bij directe omgeving. Indien hiervoor plannen worden
ontwikkeld in Mariahout dan gaan wij er van uit, dat tijdig vooraf contact wordt opgenomen met het
bestuur van ZOD. Wij willen hierbij als voorwaarde stellen de aanwezigheid van een lift, balkon en
betaalbaarheid en geschiktheid voor een mix van jonge woningzoekenden en senioren.
** Wij onderschrijven, dat het begrip wonen en zorg een onderwerp is dat meer aandacht
moet krijgen. Dat mensen langer thuis willen en vaak ook moeten, betekent ook iets voor de
leefomgeving. Meergeneratiewoningen en levensloopbestendige woningen kunnen
daadwerkelijk in ons dorp een positieve bijdrage leveren om mensen zo lang mogelijk
zelfstandig te kunnen laten wonen.
** Wij onderschrijven ten aanzien van de betaalbaarheid van nieuwbouw van woningen het
speerpunt over nieuwbouw van koop- en huurwoningen.

Vanzelfsprekend zijn wij bereid om desgewenst een en ander toe te lichten, maar duidelijk is, dat de
gemeente prioriteit moet geven aan de bouw van een flink aantal woningen te kunnen bouwen in of
aan de rand van het dorp. Het opstarten van een nieuwe locatie voor extra woningen in Mariahout
moet op heel korte termijn een aanvang nemen.


Met vriendelijke groet,
Zorg om het dorp Mariahout,


Ria Lindeman, voorzitter Henk Hulsen, secretaris

Zorg om het Dorp spreekt in bij raadsvergadering

Zorg om het Dorp heeft tijdens de raadsvergadering van 11 november 2021 gebruik gemaakt van haar spreekrecht. Dit is gedaan door Henk Hulsen, secretaris van Zorg om het Dorp. Hieronder de tekst van het betoog.

Namens Zorg om het dorp als dorpsraad Mariahout wil ik graag gebruik maken van het spreekrecht tijdens het vragenhalfuurtje en wel op agendapunt 8: Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2022.
Daarbij wil ik 2 voor Mariahout heel belangrijke onderwerpen aansnijden.

Voordat ik dat doe moet ik eerst even een procedurele opmerking maken.
De programmabegroting is op 12 oktober door B&W vastgesteld, maar is niet in commissieverband door u behandeld.
U hebt als raadsleden en raadsfracties nu niet de gelegenheid om hetgeen ik naar voren breng met uw achterban vooraf te bespreken.
Ik heb er echter alle vertrouwen in, dat u als gemeenteraad, raadslid of raadsfractie kunt instemmen met hetgeen ik naar voren breng en er ook echt werk van maakt.

Het eerste onderwerp betreft de dringende noodzaak om de toenemende aantasting van de leefbaarheid van Mariahout een halt toe te roepen.
In de programmabegroting 2022 is het volgende te lezen:
Op blz.23 staan onder de kop 3 woon- en leefklimaat deze speerpunten:
Wat willen we bereiken?
3.01 Wij stemmen woningbouw af op de vraag naar woningen op zowel de lange als korte termijn.
3.02 Wij hanteren het uitgangspunt van een evenredige verdeling van woningen over de kernen en de komende periode geven wij daarom prioriteit aan woningbouw in de kernen Aarle-Rixtel en Lieshout

Op blz. 111 staat onder uitvoering van het Grondbeleid voor Mariahout alleen maar: bestemmingsplan Hoge Suute verwachte einddatum 2026. Verder helemaal niets. Nergens enig perspectief voor Mariahout

Woningbouw in Mariahout heeft dus blijkbaar geen enkele prioriteit.

Dit, terwijl het behouden van de leefbaarheid van ons dorp vraagt om regelmaat van bouwen voor jongeren en senioren. De bouw van behoorlijke aantallen betaalbare starters- en levensloopbestendige huizen, is zowel op korte als op de wat langere termijn een echte must. Er moeten nu beslissingen genomen worden over de plekken, waar binnen afzienbare tijd gebouwd kan worden binnen de kom van ons dorp en het bouwen in de kernranden. Dat moet nu echt opgenomen worden.
 
Op blz. 42 lezen we onder de kop 5 Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs het volgende:
De afbouw van zorginstellingen en toename van het aantal ouderen, maakt dat meer mensen met een fysieke of mentale beperking langer in de kernen blijven wonen en zo zelfstandig mogelijk mee kunnen blijven doen. Dit vraagt om een zorgvuldige inrichting van de openbare ruimte, zodat gemeentelijke gebouwen en noodzakelijke voorzieningen (o.a. winkels, horeca) herkenbaar, bereikbaar en toegankelijk zijn, ik herhaal ……noodzakelijke voorzieningen (o.a. winkels, horeca.) herkenbaar, bereikbaar en toegankelijk zijn.

Heel mooi verwoord, maar eerst moet er staan aanwezig zijn in een dorp.

Verder lezen we op blz. 43 over Accommodaties het volgende:
In Laarbeek is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in voorzieningen in álle dorpen, waardoor er een uitstekend niveau aan sociale, culturele en educatieve voorzieningen aanwezig is. Dit willen we naar de toekomst toe ook zo behouden. Wordt hierbij ook gedacht aan Mariahout is de vraag? 

In de huidige programmabegroting zijn nergens financiële middelen opgenomen om de leefbaarheidsproblematiek in Mariahout aan te gaan pakken.
Het lijkt er heel sterk op, dat het plan om Mariahout aardgasvrij te maken een grotere prioriteit heeft dan het bouwen om het voortbestaan van het dorp te garanderen!

Voorzitter, leden van de gemeenteraad,
Het is duidelijk, dat de toenemende aantasting van de leefbaarheid van Mariahout totaal geen aandacht krijgt in de programmabegroting en dat er nauwelijks of geen plannen zijn om deze aantasting van de leefbaarheid in ons dorp een halt toe te roepen.
Tijdens de raadsvisitatie van 19 oktober heeft u allemaal ervaren, dat de huidige situatie om directe actie vraagt. Van veel kanten en heel breed gedragen werd toen door verenigingen en organisaties aangegeven, dat het echt 5 voor 12 is.
Mariahout dreigt een dood dorp te worden, de horeca en winkels verdwijnen of zijn al niet meer aanwezig, het voortbestaan van de school moet gewaarborgd blijven (het aantal leerlingen van de school is al gedaald van 250 naar 150) en het verenigingsleven heeft het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden en over enkele jaren kan er niet meer gebouwd worden.

Er moeten stappen gezet worden om een flink aantal woningen te kunnen bouwen in of aan de rand van het dorp.
Uit de mede door en voor jonge Mariahoutse woningzoekenden gehouden informatieavond van maandag jl. kwam duidelijk naar voren, dat er grote behoefte is en dat men snel aan de slag wil.

Leden van de gemeenteraad,
Het is aan u om dit op te pakken en dan bedoel ik niet, dat elke partij in het komende verkiezingsprogramma als belofte heeft staan, dat de leefbaarheid van Mariahout behouden moet blijven.
Nee, moet actie ondernomen worden. moet ruimte gevonden en/of gemaakt worden in de programmabegroting 2022 voor de inzet van een professional, een deskundige, een contact-manager of welke andere naam daaraan gegeven wordt.

In elk geval moet het een sterke persoonlijkheid zijn met een 4-ledige functie:
a. weet welke juridische en andere knelpunten, belemmeringen en hindernissen zoals vigerende en/of slapende milieucirkels, precieze eigendomsverhoudingen, enz. er zijn bij de ontwikkeling van mogelijke bouwlocaties, winkels en horeca
b. én de mogelijkheden kansen voor ontwikkeling ziet
c. én goede contacten heeft en de weg weet binnen de regio, provincie, subsidieverstrekkers en andere instanties
d. én hierbij het vaste aanspreekfiguur voor iedereen vormt.

U denkt wellicht, dat de inzet van zo’n professional, zo’n contact-manager erg zinvol en ook nodig is, maar vraagt zich wel af of hiervoor wel ruimte is in de programmabegroting 2022. In dit verband wil ik u attenderen op blz 53 en 54. Daarin wordt voorzien in 1 fte extra voor personele inzet op complexe vraagstukken en ook 1 fte extra voor een juridisch adviseur.

Het bestuur van Zorg om het dorp heeft even overwogen om als klein hulpmiddel als voorzet voor u een soort motie op te stellen, maar daar hebben we om enkele redenen van af gezien.
1. Zorg om het dorp wil als dorpsraad Mariahout absoluut politiek neutraal zijn en blijven en zeker geen politiek bedrijven.
2. u als raadslid of als raadsfractie bent hiervoor beslist zelf mans genoeg
3. Wellicht doet B&W al direct de gevraagde toezegging.

Tot zover het eerste onderwerp.

Voorzitter, leden van de gemeenteraad,
Het tweede onderwerp betreft de al jaren gekoesterde wens voor aanleg van een fietspad langs de Sonseweg
In de programmabegroting 2022 staat helemaal niets vermeld over mogelijke of gewenste aanleg van een fietspad langs de Sonseweg in de jaren t/m 2025.

Op blz. 22 lezen we onder het kopje Wonen en leefbaarheid het volgende:
Laarbeek wil de nabijheid tot Helmond en Eindhoven beter benutten, met behoud van het landelijke karakter. Een snelle en comfortabele verbinding met het stedelijk gebied is hiervoor onontbeerlijk. Voor verbeteringen in de weginfrastructuur is een krachtige proactieve lobby gericht op bereikbaarheid enerzijds en een aanvaardbaar verkeersniveau ten behoeve van de leefbaarheid anderzijds noodzakelijk. Nut en noodzaak dienen eerst aangetoond te zijn voordat nieuwe structuren worden aangelegd. Daarnaast dienen andere vormen van (duurzaam) vervoer te worden gestimuleerd, door bijvoorbeeld het versterken van het openbaar vervoer en aanleg van snelfietsroutes.

Hoe het openbaar vervoer in Mariahout is hoeft hier niet toegelicht te worden.
Ten aanzien van de aanleg van snelfietspaden hebben wij tijdens de raadsvisitatie al helder aangegeven, dat het vanuit Mariahout via een geoptimaliseerd fietspad mogelijk gemaakt moet worden het snelfietspad langs het Wilhelminakanaal te bereiken. Pak dit op!!

In de al genoemde raadsvisitatie van 19 oktober hebben wij u al uitgebreid geschetst, dat we samen met inwoners uit Lieshout in 2018 een verzoek voor aanleg van een fietspad langs de Sonseweg hebben ingediend, in commissieverband hiervoor sterk gepleit hebben en dat het hierbij van de zijde van de gemeente is gebleven.
Dat is nog steeds het geval. Er is niets te vinden over een fietspad Sonseweg.

Tijdens de raadsvisitatie hebben we uitdrukkelijk gewezen op de Verkeersrisico-analyse van november 2020 van de metropoolregio Eindhoven, waarin er op gewezen wordt, dat met name de Sonseweg –de enige doorgaande weg in Laarbeek zonder fietspad- erg gevaarlijk is en niet voldoet aan de Duurzaam veilig richtlijnen.
Heel concreet staat te lezen, dat op de Sonseweg 15% van de automobilisten sneller rijdt dan 87,8 km/uur, terwijl 60 km/uur is toegestaan.
Telt veiligheid van fietsers voor u als gemeenteraadsleden?
Mag Laarbeek aantrekkelijker en beter bereikbaar worden voor de recreatieve fietsers?
In de zienswijze, die wij onlangs ingediend hebben in het kader van de Omgevingsvisie buitengebied en die u komende maand moet vaststellen, hebben wij als dorpsraad Mariahout opnieuw sterk gepleit voor aanleg van deze fietspad.
Leden van de gemeenteraad:
Hoe sterk wilt u en uw partij zich maken voor aanleg van deze belangrijke voorziening in de komende raadsperiode?

Voorzitter, leden van de gemeenteraad,
Dank u voor uw welwillende aandacht en weet, dat beide door Zorg om het dorp als dorpsraad Mariahout hier aangehaalde onderwerpen heel sterk leven onder de inwoners, verenigingen en organisaties in ons dorp.

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2023 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram