Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Vrijwilligersavond Zorg om het Dorp

Druk bezochte vrijwilligersavond Zorg om het Dorp Mariahout

Op 25 januari kwamen vele vrijwilligers bijeen voor de jaarlijkse vrijwilligersavond.
Na een heerlijke Indische rijsttafel verzorgd door Carel en Truus Kuijten, werden alle werkgroepen met hun vrijwilligers bij naam en functie opgenoemd om vervolgens uit de vele personen de vrijwilliger van het jaar (2015) te kunnen kiezen. Gerard Bunthof had de eer met deze titel naar huis te mogen gaan. Van harte proficiat.
Ook werden Annie en Frits Vorstenbosch bedankt omdat ze 40 jaar in het Sinterklaascomité hebben gezeten. De werkgroep is op zoek naar een clubje jonge ouders die dit jaarlijkse evenement in de toekomst mee wil helpen organiseren.
Jan Jansen zorgde voor een video jaaroverzicht, wat het bekijken meer dan waard was. Deze videocompilatie over Mariahout zal tijdens de openbare jaarvergadering op 4 april nog een keer te zien zijn.
Het bestuur van Zorg om het Dorp wil namens de leden en ook namens de inwoners van Mariahout de werkgroepen, welke actief zijn onder Zorg om het Dorp, van harte bedanken. Deze werkgroepen zijn: werkgroep Alleengaanden, Bibliotheek, Centrumvisie, Computers (+ cursussen), Dorpsondersteuners, Buurtrestaurant, Engelse les, Foto-dia-filmarchief Mariahout 1932-heden, ‘Koken voor’, Koningsdag, Kermis, ‘Met de buurtbus naar’, Nieuwsbrief/Nieuwsflits ZOD, Coördinatie Natuur en Recreatie, Onderhoud wandelroutes, Openbaar vervoer, Oranjecomité, PR/website/Facebook/Infoschermen, Roeken, Rabofonds, Sinterklaas, Sneeuwruimen, Speeltuin Oranjeplein, Trimbaan Laarbeek, Verkeersveiligheid (coördinatie), Waterproject park, Welkomstpakket, WMO afgevaardigden, Wonen (gemeente/Wocom). Tot slot waren de ‘brainstormwerkgroepen’ aanwezig welke nadenken over de toekomst van Mariahout, Deze groepen worden door de dorpsondersteuners Manita Herregraven en Suzan de Koning ondersteund.  De drie groepen hebben als thema: Mantelzorg, Wonen en Voorlichting/Communicatie/Contact.
Ook zijn er twee nieuwe werkgroepen opgericht. Werkgroep ‘Lief en Leed’ en werkgroep ‘Aantrekkelijk Mariahout (werktitel)’. De initiatiefnemers werden door de aanwezigen veel succes toegewenst.
Het bestuur van Zorg om het Dorp is trots op zoveel vrijwillige inzet in ons dorp Mariahout. Naast het stimuleren van deze vrijwilligers onderhoudt het bestuur belangrijke contacten met gemeente Laarbeek, ViERBINDEN, subsidieverstrekkers, dorpsraden van andere kernen en overige verenigingen/stichtingen/instanties die bij kunnen dragen aan het welzijn en een mooie toekomst voor Mariahout.
Wilt u ook lid worden van vereniging Zorg om het Dorp en daarmee de vele activiteiten en ideeën in Mariahout ondersteunen dan kan dat via een inschrijvingsformulier dat te vinden is op de website www.zorgomhetdorp.nl of in het Dorpsservice Centrum in het Buurthuis. Voor € 10,00 per huishouden bent u al lid en krijgt u jaarlijks voor € 7,50 aan leden-actiebonnen, te besteden in Mariahout, weer terug. Ook buiten dorpse huishoudens, welke zich verbonden voelen met Mariahout zijn van harte welkom.
Nieuwe vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij het secretariaat secretariaat@zorgomhetdorp.nl of bij een van de bestuursleden.

Vrijwilligerscompliment Laarbeek voor Mirjam Berkvens-Raaijmakers.

Op 7 dec. ontving Mirjam haar compliment voor haar inzet voor:
Het Roefel comité, werkgroep AED en bestuurslid Zorg om het Dorp.
Momenteel is ze nog namens Zorg om het Dorp nog actief als voorzitter van het tweejaarlijks overleg met de Mariahoutse Buurtverenigingen, werkgroep kermis, het bibliotheekpunt en het St Nicolaas comité.  
Ook is zij vrijwillig werkzaam voor de boerinnen binnen de ZLTO en voor de Stichting Leergeld.

Stichting Openlucht Theater Mariahout ontving het compliment bij de organisaties en verenigingen.
Allen van harte proficiat.

Miriam staat links op de foto.

Aanhangers weggehaald

In de ochtend van 28 oktober (5.00 uur) zijn er in Mariahout 2 aanhangers weggehaald. Het blijkt geen probleem te zijn om aanhangers die op slot staan en klemvast tussen muur en auto, toch mee te nemen.
Zowel in de Bernadettestraat als in de Julianastraat heeft dat plaats gevonden.

Geslaagde avond over 'duurzaam wonen en leven in Mariahout'

Geslaagde thema-avond 'Duurzaam wonen en leven in Mariahout.'

De grote zaal van het Buurthuis was goed gevuld met leden van Zorg om het Dorp, inwoners van Mariahout , Mariahoutse ondernemers en vertegenwoordigers van politieke partijen. Zij waren maandagavond aanwezig bij de thema-avond die Zorg om het Dorp had georganiseerd rond het thema DUURZAAMHEID. In haar openingswoord ging voorzitter Ria Lindeman in, op de door de Verenigde Naties gesproken woorden 'People, Planet and Profit'. Woorden die staan voor een evenwichtige ontwikkeling van mensen, milieu en economie. Of zoals wethouder Briels aanhaakte: 'rentmeesterschap', het is onze taak om de wereld leefbaar achter te laten voor onze kinderen en kleinkinderen.

Ria ging in op de kansen, mogelijkheden en hobbels die je als persoon en als inwoner van het dorp kunt ervaren. Zij spoorde de aanwezigen aan om: 'op zoek te gaan naar verbeteringen en soms veranderingen, bij jezelf, maar ook als groep, buurt, dorp en gemeente. Dat is wat Zorg om het Dorp wil stimuleren en gezamenlijk met u wil nastreven.'

Vervolgens vertelde de vertegenwoordiger van het Waterschap over de ideeën betreffende de opvang van regenwater en Wethouder Briels lichtte het begrip 'aanjaaggeld' toe. De 1 miljoen euro die de gemeente beschikbaar wil stellen voor DUURZAAMHEIDSPROJECTEN.

Na de pauze was het de beurt aan dorpsondersteuner Manita en WMO consulente Hetty om te vertellen hoe zij hun bijdragen aan een duurzame, leefbare gemeenschap zien. Zij werden gevolgd door een 20tal presentaties van ondernemers die kort en krachtig vertelden over hun onderneming, hun beroep, hun passie. Dit varieerde van persoonlijke verzorging en voeding tot domotica en zuinig energiegebruik. Al deze ondernemers gaven een gevarieerd beeld van de mogelijkheden in Mariahout en ongetwijfeld zijn er nog veel meer. Tot slot werden met vereende krachten de stoelen opzij gezet en werden de aanwezigen uitgenodigd de tafels van de ondernemers langs te gaan om nader geïnformeerd te worden over hun producten. Gezien de drukte die nog lang aanhield, was dat een terechte uitnodiging! Alle deelnemers zullen ook nog te zien zijn op de infoschermen die Zorg om het Dorp binnenkort plaatst in het Buurthuis en bij de Jumbo in Mariahout.

Het bestuur van Zorg om het Dorp kijkt tevreden terug op een geanimeerde, leerzame en geslaagde avond.

Uitnodiging voor thema-avond: Duurzaam wonen en leven in Mariahout

Als voorzitter wil ik, namens Zorg om het Dorp, via deze website twee oproepen aan u doen.

- 1 Op maandag 12 oktober vindt er in het Buurthuis vanaf 19.00 uur een thema-avond plaats over 'Duurzaam wonen en leven in Mariahout'. Bij 'duurzaamheid' denken we niet alleen aan milieuvriendelijke maatregelen. Maar ook aan gezond leven, veel bewegen, goede contacten en mantelzorg. Duurzaamheid zegt namelijk iets over de kwaliteit van het leven. En in Mariahout willen we die kwaliteit zo hoog mogelijk maken en houden. Daarom is iedereen van harte uitgenodigd om deze avond mee te maken en te aanschouwen hoe eigen Mariahoutse ondernemers en hulpverlenende instanties hier in bijdragen.

De koffie is gratis. Bovendien hoort u vanaf 19.30 uur hoe Zorg om het Dorp, Het waterschap (afwatering terug naar de natuur in het 'Groene hart' en bij particuliere huishoudens) en de gemeente (weth. Briels) tegen duurzaamheid aankijken in Mariahout. Aansluitend aan de presentaties van deelnemende ondernemers kunt u de standjes bezoeken en vragen stellen aan de individuele ondernemers en instanties. Wij hopen op een informatieve en gezellige avond. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd.

- 2 Wij doen voor 12 oktober een oproep aan ondernemers om mee te doen aan de thema-avond over 'Duurzaam wonen en leven in Mariahout'. Alle bedrijven, zowel op ecologisch, sociaal cultureel (o.a. ook gezondheid) en economisch gebied (info: Zie bijlage: duurzame gemeente), kunnen een bijdrage leveren aan deze avond. Heeft u zelf een onderneming, of uw partner of een van de kinderen, meldt u dan aan bij Ria Lindeman r.lindeman@zorgomhetdorp.nl of bij Henk Hulsen, de secretaris van Zorg om het Dorp secretariaat@zorgomhetdorp.nl en zeg uw medewerking toe.

Het zou mooi zijn als we vele bekende en ook nog minder bekende (jonge) ZZP-er op deze avond kunnen ontmoeten.

Deze avond is van harte aanbevolen aan alle belangstellenden. Zeg het voort!

Zorg om het Dorp doet oproep aan ondernemers

Zorg om het dorp nodigt Mariahoutenaren uit die 'duurzaam' ondernemen

Vereniging Zorg om het Dorp organiseert op maandag 12 oktober om 19.30 uur in het Buurthuis een thema-avond over 'Duurzaamheid'. Deze avond is bedoeld voor iedere belangstellende, om de (nieuwe) ondernemers (vaak ZZP-ers) een gezicht te geven en vooral om te horen hoe deze ondernemers 'duurzaam' bijdragen aan de leefgemeenschap van Mariahout e.o.
Graag nodigen wij alle ondernemers uit zich te presenteren op welke wijze zij actief en duurzaam ondernemen. Wij denken hierbij aan: materiaalkeuze, vormen van isolatie, milieuvriendelijke afvalverwerking, inkoop en gebruik van duurzame energiebronnen, gezondheid, ontspanning en sport.
Deze oproep is gericht aan Mariahoutse bedrijven en (oud) Mariahoutenaren die elders een bedrijf hebben. ZOD biedt de mogelijkheid om gedurende 3 minuten een presentatie te houden. U kunt hiervoor zelf materiaal meebrengen of digitaal aanleveren. Na de pauze kunnen belangstellenden uw standje (tafel) bezoeken voor verdere informatie. Voor ondernemers is dit o.i. een mooie gelegenheid om te netwerken.
Ondernemers kunnen zich voor deelname aanmelden vóór 1 oktober bij secretariaat@zorgomhetdorp.nl . Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris Henk Hulsen 0499-422268.
Ook niet-commerciële bedrijven zullen zich presenteren. Zo zal Waterschap Aa en Maas komen vertellen over afwatering in de natuur i.p.v. op de riolering. En de mogelijkheden hiervoor in het 'Groene Hart' van Mariahout en bij particuliere huishoudens. En zal Zorg om het Dorp praten over een 'Duurzaam Mariahout' in het kader van wonen en leven en hierbij vragen aan de politiek stellen. Ook belangstellenden kunnen zelf met vragen komen.
Zorg om het dorp hoopt dat vooral ook de jonge ondernemers gebruik gaan maken van deze mogelijkheid hun bedrijf in het kader van 'duurzaamheid' nog beter te promoten. Want zij vormen mede de toekomst voor een duurzaam Mariahout.
Alle belangstellenden kunnen informatie over deze avond lezen in de ZOD-Mariahout-Nieuwsflits van september. Deze in te downloaden via www.zorgomhetdorp.nl onder de kop 'Nieuws-nieuwsbrieven'.

Tiny van der Linden ontvangt 'vrijwilligerspenning gemeente Laarbeek'

Op vrijdag 18 september ontving dorpsgenoot Tiny van der Linden de vrijwilligerspenning uit handen van waarnemend burgemeester Frans Ronnes.
Tiny stond aan de basis van de oprichting van de Grottendorfer blaaskapel in Mariahout en is al bijna 25 jaar penningmeester in het bestuur. Verder verzorgt hij de contacten buiten de vereniging. Veel extra tijd besteedt Tiny aan de verbetering en versterking van het geluid dat per instrument geregeld werd. Een zeer tijdrovende zaak. Vele optredens konden zo verzorgd worden bij de carnavalsvereniging, Kans plus, in de Franciscushof, Buurthuis, Nationale Ziekendag e.a.
Naast zijn gezin/familie en de leden  van de Grottendorfer blaaskapel waren ook andere organisaties aanwezig waarbij hij als vrijwilliger actief is.
Ook zijn vrouw Nettie, zijn steun en toeverlaat, werd in de bloemetjes gezet.
Zorg om het Dorp feliciteert hen beiden.

Centrumvisie: Gelezen in het Eindhovensdagblad 16-9-2015

Mariahout wil snel 30 km/u in deel Mariastraat

MARIAHOUT

Een deel van de Mariastraat in Mariahout moet snel als dertig-kilometerzone worden ingericht. Daarbij moet er ter hoogte van het Oranjeplein een duidelijke oversteekplaats komen, die er voor zorgt dat het lijkt alsof het plein 'verlengd' wordt. Geld om deze en andere maatregelen uit te voeren is er al: de gemeente kan dat uit de pot geld halen die opzij is gezet voor ideeën die Laarbeek 'duurzaam toekomstbestendig moeten maken'.

Dat vindt de Mariahoutse dorpsraad Zorg om het Dorp, die hierover een brief aan burgemeesters en wethouders heeft geschreven. "Er liggen genoeg ideeën, het is nu zaak een planning te maken om de plannen uit te voeren", stelt Ria Lindeman, voorzitter van Zorg om het Dorp. De dorpsraad vindt dat de gemeente nu 'haar verantwoording moet nemen' en een werkgroep moet vormen die met de plannen aan de slag gaat.

Het aanpakken van de Mariastraat, de doorgaande weg die het dorp doorkruist, is al langer een vurige wens van Zorg om het Dorp. Het plan voor de herinrichting van de Mariastraat maakt ook deel uit van de centrumvisie die ruim drie jaar geleden is opgesteld. Dat in opdracht van Zorg om het Dorp opgestelde plan is nog niet uitgevoerd.

In de centrumvisie werd al geconcludeerd dat de Mariastraat nu 'geen verbinding vormt' tussen de ene en de andere kant van de straat. Daardoor is de weg een 'barrière, zo concludeerden de opstellers van het plan. Om dat te verbeteren, zou er een brede oversteek - met onder meer klinkers in plaats van asfalt - moeten komen tussen het Oranjeplein enerzijds en het park anderzijds. Die oversteek wordt veiliger als in elk geval voor dat deel van de Mariastraat een maximumsnelheid van 30 km/u geldt, zo luidde de conclusie. Zorg om het Dorp ziet voor de Mariastraat geen heil in het plaatsen van flitspalen, extra verkeersdrempels of asverspringingen. De dorpsraad vindt dat de verkeersfunctie van de Mariastraat 'ook in de toekomst belangrijk blijft'.

De pot met 'duurzaamheidsgeld' waar Zorg om het Dorp naar verwijst, is voor de zomervakantie door de Laarbeekse gemeenteraad vastgesteld. Voor ideeën hierover 'vanuit de Laarbeekse samenleving' is voor de komende jaren ruim een miljoen euro gereserveerd.

De dorpsraad vindt dat de gemeente nu 'haar verantwoording moet nemen' en een werk- groep moet vormen

Het aanpakken van de Mariastraat is al langer een vurige wens van vereniging Zorg om het Dorp

DOOR AD DE KONING E-MAIL: A.DKONING@ED.NL

Jeu de Bouleshal geopend in Mariahout

Op sportpark de Heibunders is op 5 september 2015 de Jeu de Bouleshal 't Trefpunt geopend door wethouder Joan Briels. Niet alleen hij, maar ook
ceremoniemeester Diny Leenders, voorzitter Phiel Rooijackers en voorzitter van de KBO Tiny van Leuken refereeerden aan de vrijwijligers, sponsors en gemeente, welke dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Ook Zorg om het Dorp voorzitter Ria Lindeman gaf aan trots te zijn op de samenwerking van zoveel mensen binnen het dorp en het bestuur van de Jeu de Boulesclub, die alles in goede banen heeft geleid.
Aansluitend was er een  receptie waar alle betrokkenen nog gezellig bleven nakletsen.

Er wordt gekort op de Buurtbus in Laarbeek

Het overgaan van de organisatie van het openbaar vervoer naar de Provincie heeft als gevolg dat de subsibron slinkt. Het Buurtbusproject wordt in z'n geheel uitgevoerd door vrijwilligers. Harry de Groof, voorzitter van Stichting Buurtbus Laarbeek, betreurt het deze bezuiniging ten koste gaat van de vrijwilligers en zal daarom bezwaar maken tegen deze regeling.

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2024 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram