Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Etalage-tentoonstelling

Centrumvisie Etalage-tentoonstelling

Om de leefbaarheid in het centrum te verhogen worden in voormalige winkelpanden etalage-tentoonstellingen georganiseerd.
Thema's zijn: Juni Watermaand, Historie van Mariahout, Herinrichitng Oranjeplein, Toneelvereniging Mariahout, Bevrijding enz.

Voor de leefbaarheid in de kern zijn in het verleden subsidies ontvangen van de Rabobank, gemeente Laarbeek en Ondernemersfonds Laarbeek, waarvoor hartelijk dank.

Natuur en Recreatie Toegankelijke Vennenroute Laarbeek

Werkgroep Vennenroute:
Ria Lindeman, Maria Eeuwes, Lilian van Vijfeijken

In 2017 is bij B&W een conceptaanvraag ingediend met als titel 'Toegankelijke Vennenroute Laarbeek'. Het doel is om rondom het Torreven en het toekomstige Vossenbergven de wandelpaden toegankelijk te maken voor wandelaars met kinderwagens, rollators en rolstoelen. Het doel blijft een onverhard pad dat breed genoeg is voor 2 personen.

Zie downloads rechts

Natuur en Recreatie fietspaden

Werkgroep 'Natuur en Recreatie Fietspaden
Werkgroepleden: Steef de Jong, Jacqueline van Strien, Maria Eeuwes, Peter Bekkers, Lilian van Vijfeijken en Ria Lindeman

In 2020 is de werkgroep 'Natuur en Recreatie Fietspaden' opgericht met als 3 delig doel
1 fietspad van Lieshout naar Breugel langs Sonseweg (Zie ook tab. Fietspaden).
2 Recreatief fietspad van Mariahout naar Breugel incl. historisch fietspad
3 Verbeterde toeganswegen naar Vennenroute Laarbeek, ook toegankelijk voor rolstoelen, rollaters en kinderwagen.
In oktober zijn hiervoor 2 Conceptaanvragen Fietspaden aangevraagd . Zie downloads.
December 2019 ontving het ZOD-bestuur een afwijzing voor de fietsroute D'n Erps Pad en daarop heeft het in januari 2020 een reactie gestuurd. Zie downloads. Het plan is dat beide om de tafel gaan zitten om zaken duidelijk te krijgen. Na een gesprek met wethouders zal er van het gemeentelijk standpunt niet worden afgeweken. In juli 2020 is er een nieuwe aanvraag gedaan inzake bewandelbare en befietsbare zandpaden en een doorsteek binnendoor naar Nuenen. 
Deze werkgroep is daarna opgeheven en gaat over in de algemene werkgroep Natuur en Recreatie. 

Totempaal

Werkgroep Totempaal
Onderhoud wordt sinds 2018 gepleegd door Wim van Eijndhoven.

Werkgroep  'Vervanging Totempaal' was actief in 2017
Te weten: Coordinatie: Jacques Lukassen

Henriette Lukassen, Martien van den Heuvel, Antoon Daniels
Wim en Gerra van Eijndhoven, Maria Eeuwes, Ria Lindeman

Op 16 juli 2017 werd op het Maple-hof de nieuwe totempaal onthuld door wethouder J. Briels en maker Wim van Eijndhoven.
Het werd een drukbezocht evenment met veel inwoners en betrokkenen bij de Canada reunies. Ook werd een plaquette met historische gegevens onthuld welke is geschonken door de Candese emigranten.
De ZOD-werkgroep 'Totempaal' blikt terug op een mooie dag vol saamhorigheid.

Herinnering aan oud-Mariahoutenaren
Een kwart van de Mariahoutse bevolking emigreerde na de Tweede Wereldoorlog naar Canada. In 1988 werd tijdens een reünie tussen emigranten en Mariahoutenaren door de Canadezen een totempaal aangeboden.
  Dit symbool, gemaakt door de 86-jarige Ojibwa indiaan Austin McCue, kreeg als naam: ‘Weech ki wan di win’, wat ‘Vriendschap’ betekend. 
Tevens werd er voor de totempaal sierbestrating gelegd, ruim 300 steentjes in de vorm van de Canadese vlag. De steentjes verwijzen naar de mensen die in de jaren ‘50 naar Canada vertrokken.

  

Verkeer Mariastraat / Noord Oost Corridor

Welke invloed hebben toekomstige aanpassingen aan de N279 (Veghel-Asten) en de A50 bij Veghel, voor de verkeersdrukte en daarmee de verkeersveiligheid in de Mariastraat van Mariahout?
Werkgroep verkeer buigt zich hierover.
Anton van Strien
Harry de Groof
Henk Hulsen
Jouk Lukassen

Lees rechts de reactie van ZOD gestuurd naar de Provincie inzake de aanleg van de N279 en de tekst welke door ZOD is ingesproken in de raadscommissie van 6 okt. 2016.

Computers en dorpsservicecentrum

Werkgroep:
Harry de Groof, Ger Aarts, Riny van Asten, Ria Lindeman
Contactpersoon: Ger Aarts

In het dorpsservicecentrum in het Buurthuis zijn 6 computers beschikbaar voor cursussen en bestemd als informatievoorziening voor het Dorpsondersteuningsteam (DOT). Het DOT houdt elke donderdagmiddag een ZOD Service-uurtje waarbij het vragen uit de gemeenschap probeert te beantwoorden, op te lossen of inwoners te verwijzen. Hiervoor wordt ook gebruik gemaakt van de computer/internet als informatiebron.

De werkgroepleden onderhouden de programma's en de updates van de computers, om deze in optimale staat te houden. 

Dorpsondersteuningsteam DOT i.s.m. 'tandem' LEV

Een groep vrijwilligers is zeer betrokken bij het welzijn van dorpsgenoten en biedt haar kennis en capaciteiten aan ten behoeve van anderen.

ZOD-Dorpsondersteuningsteam:
Ger Aarts, Frans Habraken, Jacques Lukassen, Maria Gottenbos,  Ad Leenders, Annemiek Verbakel-Teepen, Harry de Groof, Ria Lindeman. |
Contactpersoon: Ger Aarts-Rooijakkers: ger.aarts@gmail.com

Het dorpsondersteuningsteam is een groep van 8 vrijwilligers die onder Zorg om het Dorp valt en zich wil inzetten voor mensen in het dorp Mariahout en Laarbeek. Zij vergadert ong. 8/9 x per jaar met de 'tandem' van LEV (tandem' dorpsondersteuner en maatschappelijk werker).
Elke donderdag wordt er een service-uurtje gehouden in het Dorpsservicecentrum van het Buurthuis van 14.00 – 15.00 uur. Zie flyer onderaan bij download!

Naast het draaien van het ZOD service-uurtje in het DSC heeft het dorpsondersteuningsteam een signaalfunctie en een klankbordfunctie voor de dorpsondersteuner en het maatschappelijk werk. Ook zit een vrijwilliger als afgevaardigde vanuit Mariahout in de adviesraad Sociaal Domein en ondersteunt men Mariahoutse statushouders. Drie personen hebben zich geschoold als vrijwillige netwerkcoach en zetten zich in voor personen die een steuntje in de rug willen hebben om het sociale leven weer op te pakken. Ook wordt er assistentie geboden bij het ordenen bij geldproblemen. 

Specifieke vragen aan dorpsvereniging Zorg om het Dorp Mariahout kunt u stellen via secretariaat@zorgomhetdorp.nl  

Processiepark Contactpersonen Stichting Groene Hart

De werkgroep is opgegaan in  Stichting Groene hart van Mariahout.
Namens Zorg om het Dorp is Henk Hulsen de contactpersoon bij werkgroep 'Aanpassing Bernadettestraat', dit in verband met gescheiden afwatering en toestroom naar Processiepark vijver. De herinriching van de Bernadettstraat vindt plaats in 2019.

Werkgroep 'Waterproject park': Harold de Louw (ZOD), Henk Hulsen (locatieraad parochie / ZOD), Wim Meulendijks (parkwerkers), Leon de Louw (Parochiebestuur) en Erwin Kerkhof (Waterschap Aa en Maas)

In 2015 is bovenstaande werkgroep gestart. Alles kwam in een stroomversnelling na de thema-avond 'Duurzaam leven en wonen in Mariahout' waar Erwin Kerkhof van Waterschap de Aa en Maas een lezing gaf over hergebruik van water door de natuur. De werkgroep heeft een projectplan geschreven om zo subsidies bij het Waterschap en andere fondsen aan te vragen. In 2016 hoopt met met de toe te kennen subsidies te kunnen starten met het uitvoeren van dit project.
Inmiddels is begin 2016 een toezegging gedaan van 10.000 euro van Waterschap Aa en Maas. Daarvoor hartelijk dank.

Uit Nieuwsbrief jrg. 6 nr. 1 maart:
Processiepark
Tijdens de jaarvergadering 2015 werd door bestuurslid Harold de Louw het ontwerp ‘renovatie Processiepark’ gepresenteerd. Een ontwerp dat in 2014 ontwikkeld is door werkgroep Processiepark met hulp van de deskundigen waaronder Lars Eeuwes. Dit ontwerp verkreeg de instemming van het bestuur Bovendien was de vervanging van de riolering van de parochiekerk wenselijk en een onderhoudsbeurt van de parkvijver nodig. Dat is voor beide besturen aanleiding geweest om, in samenspraak met Waterschap Aa en Maas, op een heel centrale ontmoetingsplek in Mariahout een voorbeeldproject te realiseren van afkoppeling van het regenwater van de parochiekerk naar de in de directe omgeving gelegen parkvijver. Voor dit project werd een subsidie van € 10.000 verkregen van Waterschap Aa en Maas. Ook werd in januari 2016 nog een aanvullende subsidieaanvraag gedaan bij het Prins Bernhard Cultuurfonds van € 5.000. Bij gehele honorering kan ook de compostopslag verplaatst en geheel vernieuwd worden. Wij hopen deze subsidie te ontvangen, waardoor het gehele project in de komende tijd uitgevoerd kan worden. Wij streven er naar om begin juni bij de opening van de Laarbeekse  ‘Juni watermaand’-activiteiten het project op te leveren en aan Laarbeek te presenteren.   http://www.zorgomhetdorp.nl/projecten/huidige_projecten/centrumvisiewaterprojectpark

In 2018 zal het project verder uitgebreid worden als de Bernadettestraat heringericht wordt. Een hemelwater-afwateringssysteem zal dan ondergronds geleid worden richting de parkvijver.

Infoschermen

Contactpersoon werkgroep 'Infoschermen': Anton van Strien   a.vanstrien@zorgomhetdorp.nl en penningmeester Anoeska Bardoel.

Om tot een nog betere informatie voorziening te komen, heeft Zorg om het Dorp tv-schermen geplaatst bij de Jumbo en het Buurthuis 2x. Ook fysiotherapie Kemps/Maas heeft een scherm waar de info wordt uitgezonden.
Naast het laatste nieuws op de website, in de Nieuwsflits, Nieuwsbrief en  Facebook, wordt iedereen ook op de hoogte gehouden via deze infoschermen.
Er kunnen gratis dia's geplaatst worden door/voor verenigingen, werkgroepen en niet commerciële initiatieven. Via het secretariaat ontvangt u een Powerpoint dia (ppt(x) welke u kunt vullen met een logo, foto en tekst. Let op dat er u grote letters gebruikt en er niet te veel opstaat want het moet op grotere afstand te lezen zijn. U slaat de dia op en stuurt de dia  naar schermbeheerder Anton van Strien:  a.vanstrien@zorgomhetdorp.nl .

Ook bedrijven kunnen hun mededelingen kwijt.
Voor €10 per maand, € 25 per kwartaal of € 90 per jaar.
Informatie hierover inwinnen kan bij de de contactpersoon A. van Strien of het secretariaat,  
secretariaat@zorgomhetdorp.nl  of lees de info bij downloads rechts.

Centrumvisie en stg. Groene hart Mariahout

Contactpersonen i.s.m. ZOD:
Harold de Louw, Henk Hulsen en Wim Meulendijks

Op zondag 3 juni 2018 is het Processiepark als dorpspark heropend. Dit gebeurde tijdens de festiviteiten van Mariahout 85. 
De organisatie is vanaf 2018 in handen van stichting Groene hart van Mariahout. Namens ZOD heeft Harold de Louw zitting in het bestuur (penningmeester). Henk Hulsen (Locatieraad parochie en ZOD) wordt secretaris en Wim Meulendijks (ZOD/Parochie) neemt de plaats in namens de parkwerkers. Alle complimenten ook aan de andere parkwerkers die dit in 2018 gerealiseerd hebben, nl. Albert Biemans, Tinie Vogels, Gerrie Bunthof en Andre van Rooij. Allen proficiat. In december 2018 ontvingen zij het vrijwilligerscompliment van Laarbeek.
Het park zal de komende jaren verder ingericht worden met beplanting en een extra afwateringssysteem vanaf de Bernadettestraat zal in de vijver het waterpeil op hoogte brengen. Ook zal de poort van het OLTM omgebouwd worden tot een gezamenlijke poort naar het park.

Geschiedenis over de omvorming van 'gesloten' Processiepark tot 'open' dorpspark - Deze geschiedenis en visie is uitgebreid te lezen bij downloads rechts - Opzet en aanvraag Processiepark

Het "Groene Hart' van Mariahout staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. Dit was historisch gezien ook al zo.
Notitie 'Centrumvisie, een klein dorp met een groot hart' geeft aan hoe in de toekomst het 'Groene Hart' een plek van iedereen kan blijven en worden.

Bezoekers weten de plek bij de Grot en OLV van Lourdeskerk te vinden. Het porcessiepark kan alleen nog wat toegankelijiker worden gemaakt. Daarom wil Zorg om het Dorp de unieke waarde van dit 'Groene, cultureel, religieuze Hart' in Mariahout optimaliseren.  Een plek voor bezinning en ontmoeting voor iedereen. Waar we zuinig op moeten zijn.

Vele vrijwilligers zijn met hart en ziel actief bij de Grot, kerk, kerkhof, processiepark en openluchttheater. Dankzij hen kan iedereen genieten van deze unieke plek. Dat moet ten alle tijden in ere gehouden worden. Zorg om het Dorp wil zich daar sterk voor maken.

In 2014 heeft werkgroep 'Processiepark' gebrainstormd over de veranderende functie van het park, met als blijvend uitgangspunt dat de religeuze sfeer gewaarborgd blijft. Er is gekeken naar aanpassiningen die de veiligheid van de bezoeker in een meer open park kunnen waarborgen. Men heeft zich uitgebreid laten adviseren over de keuze van de beplanting in combinatie met het onderhoudsplan en het toekomstige karakter van het park. Vrijwiliger Lars Eeuwes heeft de ideeën zichtbaar gemaakt in een prachtige parktekening. (Zie afbeelding rechts)

Deze tijdelijke werkgroep 'Processiepark' bestond uit: Harold de Louw en Ton Prüst (ZOD), Piet van Lierop, Albert Biemans en Harry de Groof (Park/Grotwerkers), Chris de Hoog (OLTM).
Als adviseur voegde dhr. v. Sleuwen uit Boekel zich daar ook bij. .
Op 1 dec. 2014 heeft deze werkgroep de ideeën gepresenteerd aan het bestuur van Zorg om het Dorp en aan de leden van het parochiebestuur van de Lourdeskerk. Op 10 december werd het gepresenteerd aan het toekomstig bestuur van de Eustachiusparochie. 

De commissie werd daarna ontbonden en vrijwilliger Lars Eeuwes (ontwerp en uitwerking Processiepark) en de commissieleden werden bedankt voor hun inzet.

Werkgroep Centrumvisie blijft actief om het 'Groene Hart' te optimaliseren en promoten. Dit in nauw overleg met het parochiebestuur, locatieraad en parkwerkploeg.
Anno 2015 is men gaan onderzoeken hoe men het regenwater vanaf de kerk terug kan leiden de natuur in. Dit in het kader van het project 'Duurzaamheid'.
Werkgroep 'Waterproject park' coördineert dit project. Zie 'Centrumvisie en Duurzaamheid' en 'Centrumvisie en Waterproject Park.

In 2017 is de laatste werkgroep van start gegaan: Processiepark 2018.
Er is een subsidieaanvraag geschreven om diverse subsidie te verkrijgen. Deze zijn ontvangen van de gemeente Laarbeek, Rabobank Peel Noord, Prins Bernard Cultuurfonds, Vsb-fonds en Oranjepfonds.

3 juni 2018 heeft de opening plaats gevonden. Het park moet nog geperfectioneerd en verder aangeplant worden. Tijdens de herindeling van het Oranjeplein zal ook de poort van het OLTM aangepast worden en een extra ingang naar het Processiepark krijgen. 
De focus voor de toekomst is het park nog meer in te richten voor natuurlijk spelen, bloemen te laten bloeien in perken gelijktijdig met de religieuze hoogtijdagen van Maria en een (overdag toegankelijke) poort aan de zijde van Bernadettestraat/Knapersven. Dit laatste als grote wens van de bevolking. Een belofte die al in 2014 door de parochiebesturen van Mariahout en Lieshout is toegezegd.

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2024 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram